§ 12-7 - Aksjeloven § 12‑7 ‑ fraskillelse av rett til utbytte

Saksnummer: 1997/10198 E TO

 

Dato: 30.10.1997

 

Aksjeloven § 12‑7 ‑ fraskillelse av rett til utbytte

Vi viser til brev 20 oktober 1997.

Aksjeloven 1976 § 12‑7 første ledd annet punktum bestemmer at retten til utbytte ikke kan skilles fra eierretten for lenger tid enn to år, jf likevel første punktum. Bestemmelsen omhandler bare aksjeeiernes adgang til å skille retten til utbytte fra aksjen, ikke selskapets adgang. Vi forstår bestemmelsen slik at den i utgangspunktet tar sikte på en total fraskillelse av utbytteretten. Begrunnelsen for bestemmelsen er at aksjeeieren ikke skal miste interessen for å utøve sine organisasjonsmessige rettigheter ved at den økonomiske interessen er gått over til en annen, jf Marthinussen/Aarbakke: Aksjeloven med kommentarer, 2 utg 1996, s 463. Denne begrunnelsen kan tilsi at bestemmelsen bør gis anvendelse også i tilfeller hvor aksjeeieren har beholdt retten til en viss utbetaling av utbytte, men hvor det dreier seg om en så liten andel at man må anta at aksjeeieren ikke lenger har noen økonomisk interesse i selskapet. Utover dette kan vi ikke se at § 12‑7 første ledd annet punktum begrenser adgangen til å avtale en "skjevdeling" av utbytte.

Vi antar at løsningen vil være den samme etter § 8‑3 annet ledd i den nye aksjeloven (lov 13 juni 1997 nr 44), som ennå ikke har trådt i kraft.