§ 3-2 - Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven - grunnlag for utdeling av overkurs

Saksnr. 13/4413 EP TOF/mk
Dato: 20.06.2013

 

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven - grunnlag for utdeling av overkurs

 

Vi viser til brev 17. juni 2013.


Vi er enig i synspunktet om at det etter ikrafttredelsen av lov 14. juni 2013 nr. 40 vil være adgang til å dele ut den delen av egenkapitalen som etter nåværende lov inngår i overkursfondet, på grunnlag av årsregnskapet for 2012. Etter ikrafttredelsen vil det være de nye reglene i § 8-1, jf. i den sammenheng opphevelsen av nåværende § 3-2, som fastsetter de materielle vilkårene for utbytte. De nye reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven stiller ikke krav om at det skal gjøres fradrag for overkursfond, og det kan da ikke være avgjørende at det regnskapsmessig er gjort avsetninger til «overkursfondet» i årsregnskapet for 2012.