§ 3-8 - Unntaksregelen i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6

Saksnr. 13/7262 EP TOF/bj
Dato: 18.11.2013

 

Unntaksregelen i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6


Vi viser til e-post 12. november 2013. I e-posten reises det spørsmål om ordlyden i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 kan tolkes utvidende slik at unntaksbestemmelsen også omfatter et selskaps avtale med morselskapets morselskap («mormor») forutsatt at både selskapet og morselskapet er heleid.

Saksbehandlingsreglene i § 3-8 omfatter etter første ledd første punktum i utgangspunktet avtaler mellom selskapet og «en aksjeeier» (som vil være selskapets morselskap i et konsernforhold) og avtaler mellom selskapet og «en aksjeeiers morselskap» (selskapets «mormor» i konsernforhold). Første ledd annet punktum nr. 6 gjør unntak for avtaler som omfattes av § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 og 3. Forutsetningen er at morselskapet (eller den juridiske personen) eier samtlige aksjer i selskapet. Etter vårt syn er det mest naturlig å lese passusen «dersom morselskapet [...] eier samtlige aksjer i selskapet» som et vilkår for at unntaksbestemmelsen skal få anvendelse, ikke som en begrensning av unntaksbestemmelsens virkeområde.

Vi forstår med andre ord § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 slik at en avtale etter § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2 mellom et selskap og selskapets «mormor» vil være omfattet av unntaksbestemmelsen dersom selskapet er heleid av sitt morselskap. § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 stiller etter ordlyden ikke krav til eierforholdet mellom morselskapet og morselskapets morselskap («mormor») utover at det må foreligge et konsernforhold som følge av reglene i § 8-7 tredje ledd første punktum nr. 2. Forutsetningen i henvendelsen om at det kan være grunn til å tolke inn et krav om at også «mormoren» må eie samtlige aksjer i morselskapet, går vi ikke nærmere inn på her.