§ 6-37 - Krav om forholdstallsvalg av styremedlemmer - allmennaksjeloven § 6-37 første ledd

Saksnummer: 2007/04229 EP ASL/KVM Dato: 15.06.2007

Krav om forholdstallsvalg av styremedlemmer – allmennaksjeloven § 6-37 første ledd

Vi viser til brev 8. juni 2007, der Kommunal- og regionaldepartementet ber Lovavdelingen vurdere om det kan fastsettes i vedtektene for et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med pliktig bedriftsforsamling at bedriftsforsamlingens valg av styremedlemmer etter allmennaksjeloven § 6-37 første ledd, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd annet punktum, skal skje ved forholdstallsvalg hvis ett medlem av bedriftsforsamlingen krever det. 

Paragraf 6-37 første ledd annet punktum bestemmer at en tredel av bedriftsforsamlingens medlemmer kan kreve at valg til styret skal skje som forholdstallsvalg. Bestemmelsen muliggjør dermed at medlemmene valgt av og blant de ansatte kan få gjennomført et forholdstallsvalg hvis de står sammen om dette, jf. § 6-35 fjerde ledd første punktum. Etter vårt syn kan § 6-37 første ledd ikke forstås slik at den åpner for vedtektsfesting av at bedriftsforsamlingens valg til styret skal skje ved forholdstallsvalg hvis ett medlem av bedriftsforsamlingen krever dette. En slik tolkning ville åpne for ordninger der ett enkelt bedriftsforsamlingsmedlem alene, enten dette var valgt av generalforsamlingen eller av de ansatte, kunne kreve forholdstallsvalg til tross for at de øvrige medlemmer motsatte seg dette.

Dette ville også kunne ramme ansattevalgte bedriftsforsamlingsmedlemmer der det er uenighet mellom dem om hvordan valget til styret bør foregå.