§ 10-9 - Aksjelovenes regler om overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved fusjon og fisjon

Saksnummer: 1999/09837 E TO

 

Dato: 15.06.1999

 

Aksjelovenes regler om overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved fusjon og fisjon

Vi viser til brev 9 juni 1999.

Vi slutter oss til synspunktet i brevet om at særreglene om fusjon, jf særlig § 13-16 og § 13-17 første ledd i aksjeloven og § 13-17 og § 13-18 første ledd i allmennaksjeloven, går foran § 10-9 annet ledd i de to lovene. Dette innebærer at det ved fusjon ikke er nødvendig med bekreftelse fra revisor om at det overdragende selskaps eiendeler m v er mottatt av det overtakende selskapet.

Selv om det gjør seg gjeldende noe andre hensyn ved fisjon enn ved fusjon antar vi at henvisningene i § 14-8 til de nevnte fusjonsreglene tilsier at samme lovforståelse må legges til grunn også ved fisjon.

Når det gjelder forskriftshjemmelen i allmennaksjeloven § 13-8 nr 3, gjør vi oppmerksom på at kompetansen er delegert til Finansdepartementet ved kgl res 17 juli 1998 nr 619. Forespørselen om bruk av forskriftshjemmelen bør derfor rettes dit.