§ 4-2 tredje ledd - Endringer i allmennaksjeloven - anmodning om tolkningsuttalelse

Brevdato: 26.11.2009

Endringer i allmennaksjeloven – anmodning om tolkningsuttalelse


Vi viser til Deres brev 15. oktober 2009 med spørsmål om tolkning av allmennaksjeloven § 4-2 tredje ledd.

Etter § 4-2 tredje ledd kan selskapet i vedtektene fastsette at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ”ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen”.

Vi er enig i at bestemmelsen sammenholdt med forarbeidene reiser en uklarhet med hensyn til om det er tilstrekkelig at et erverv er avtalt, eller om det også kreves at ervervet er registrert senest femte virkedag før generalforsamlingen. Etter vårt syn må ordlyden gå foran, slik at det er registreringen av aksjeervervet som er avgjørende.

Vi oppfatter bestemmelsen videre slik at den er tilbakeskuende, det vil si at det er de som var registrert som aksjeeiere den femte virkedagen før generalforsamlingen når man ser tilbake i tid, som kan delta og stemme på generalforsamlingen. Dette vil etter det vi forstår, tidligst kunne fremkomme av en utskrift av registeret dagen etter (altså fjerde virkedag før generalforsamlingen).

Når det gjelder beregningen av virkedager, forstår vi bestemmelsen slik at dersom generalforsamlingen for eksempel holdes på en fredag, er det fredagen før som er femte virkedag før generalforsamlingen (forutsatt at det ikke er andre helligdager eller likestilte dager enn søndag i denne perioden).