§§ 13-2 og 14-2 - Fisjon hvor vederlaget går ut på en oppskriving av aksjenes pålydende

Saksnummer: 2001/07090 EP TO

 

Dato: 12.09.2001

 

Fisjon hvor vederlaget går ut på en oppskriving av aksjenes pålydende

Vi viser til brev 31. juli 2001, hvor det reises spørsmål om vederlaget i forbindelse med en såkalt fisjonsfusjon kan gå ut på en oppskriving av pålydende på eksisterende aksjer i stedet for utstedelse av nye aksjer. Dersom transaksjonen ellers er av en slik art at den faller innenfor det området fisjonsreglene (eller fusjonsreglene) er ment å regulere, antar vi – i likhet med det som er lagt til grunn i Deres brev – at det er adgang til å foreta en oppskriving av aksjenes pålydende i stedet for å utstede nye aksjer. Våre uttalelser avslutningsvis i uttalelsen 16. februar 2001 (snr. 00/16530 EP) går nok noe for langt i motsatt retning.