§ 6-19 - Engelsk som arbeidsspråk i styrer

Saksnummer: 2001/07596 EP TO

 

Dato: 27.08.2001

 

Engelsk som arbeidsspråk i styrer

Vi viser til brev 26. juni 2001 til Bedriftsdemokratinemnda, som ble oversendt til oss ved Bedriftsdemokratinemndas brev 21. august 2001.

Det må etter vårt syn legges til grunn som en forutsetning etter aksjeloven at styremøter skal gjennomføres på en slik måte at det enkelte styremedlem kan delta i drøftelsene og kommunisere med de andre medlemmene. Vi viser til omtalen av spørsmålet i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) Om lov om aksjeselskaper s 211, som følger vedlagt.