§ 2-8 - Åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap - føring av uoppgjorte aksjeinnskudd

Saksnummer: 1999/08503 E TO

 

Dato: 05.07.1999

 

Åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap - føring av uoppgjorte aksjeinnskudd

Vi viser til brev 21 mai 1999, hvor det reises spørsmål om aksjeinnskudd som ikke er gjort opp ved utarbeidelsen av åpningsbalansen, skal føres som fordringer.

Aksjeloven og allmennaksjeloven § 2-8 annet ledd første punktum bestemmer at åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Vi har ikke hatt anledning til å gå grundig inn i spørsmålet, men vi antar at det ikke er nødvendig å føre aksjeinnskudd som skal gjøres opp i forbindelse med stiftelsen av selskapet, jf § 2-9, som fordringer. Aksjeinnskudd som det er forutsatt at skal gjøres opp senere, jf fristen i § 2-11, antar vi imidlertid at skal føres som fordringer (som «krav på innbetaling av selskapskapital», jf regnskapsloven § 6-2 B II nr 3). Når det gjelder behovet for informasjon om hva som skytes inn i selskapet, viser vi til at ved tingsinnskudd vil dette uansett fremgå av redegjørelsen etter § 2-6.