§ 13-23 - Aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 – Negativ egenkapitel i datterselskapet

Saksnummer: 1999/9425 E TO

 

Dato: 21.06.1999

 

Aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24 – Negativ egenkapitel i datterselskapet

Vi viser til brev 2. juni 1999. Vi antar at det i prinsippet ikke er noe i veien for at et datterselskap med negativ egenkapital fusjoneres inn i morselskapet etter reglene i aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24. Uaktsomhetsansvaret gjelder imidlertid på vanlig måte, og kan selvsagt få betydning hvis styret ved en slik disposisjon pådrar morselskapet unødvendige forpliktelser. Ved tolkningen av de nevnte bestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven legger vi vekt på at den form for overføring av datterselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som bestemmelsen omhandler, i realiteten har lite å gjøre med den ordinære aksjerettslige fusjon som er regulert i §§ 13-1 flg. i de to lovene. Vi viser til at det ikke skal foretas noen kapitalforhøyelse i morselskapet, og at datterselskapets eiendeler mv. dermed heller ikke utgjør noe aksjeinnskudd.