Forskrift om arbeidstakernes rett til representasjon ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar

Denne forskriften er gitt for å sikre arbeidstakernes rett til representasjon i selskaper som oppstår som følge av en fusjon over landegrensene.

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 9. januar 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 13-34.

§ 1 Formål

Denne forskriften er gitt for å sikre arbeidstakernes rett til representasjon i selskaper som oppstår som følge av en fusjon over landegrensene.

§ 2 Virkeområde og lovvalg

(1) Forskriften gjelder for selskaper som oppstår som følge av en fusjon over landegrensene og som skal ha sitt forretningskontor i Norge.

(2) Bestemmelsene i §§ 6, 7, 14 første ledd, bokstav a annet punktum, og bokstav e samt 15 kommer til anvendelse for de fusjonerende selskapene, datterselskaper og filialer i Norge som inngår i det fusjonerte selskapet, uavhengig av hvor dette skal ha sitt forretningskontor.

(3) Forskriftens regler gjelder tilsvarende dersom det fusjonerende selskapet er omfattet av ordninger for arbeidstakernes representasjon og deltar i en ny innenlandsk fusjon innen tre år etter at fusjonen er registrert dersom det ikke er fastsatt bestemmelser om reforhandling av avtale i medhold av § 9.

§ 3 Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a) det fusjonerte selskapet; selskapet som oppstår ved fusjonen over landegrensene

b) de fusjonerende selskapene; selskapene som deltar i fusjonen over landegrensene.

c) filial; en del av et selskap som utøver en økonomisk aktivitet i en annen EU/EØS-stat enn der selskapet har sitt forretningskontor.

d) berørt datterselskap eller filial; et deltagende selskaps datterselskap eller filial som vil bli datterselskap eller filial til det fusjonerte selskapet.

e) representasjon; den innflytelse arbeidstakerne har på driften av selskapet gjennom:
- å benytte retten til å velge eller utpeke noen av medlemmene i selskapets administrasjons- eller kontrollorgan eller deres komiteer eller i ledelsesgruppen som omfatter selskapets resultatenheter og som omfattes av arbeidstakernes representasjon,
eller
 - å benytte retten til å anbefale og/eller gå i mot utpekingen av noen eller alle medlemmene i selskapets administrasjons- eller kontrollorgan.

§ 4 Regler for arbeidstakernes representasjon

(1) Som hovedregel skal det fusjonerte selskapet være omfattet av de bestemmelser om arbeidstakernes representasjon som gjelder i medlemsstaten der selskapet har sitt forretningskontor.

(2) Første ledd gjelder likevel ikke;
a) Dersom minst ett av de fusjonerende selskapene i løpet av de seks siste månedene forut for offentliggjøringen av fusjonsplanen har et gjennomsnittlig antall arbeidstakere på over 500 og er omfattet av reglene for representasjon i henhold til § 3 bokstav e).

b) Dersom reglene etter første ledd gir et lavere nivå for arbeidstakernes representasjon enn det som gjelder for de berørte fusjonerende selskapene, målt i forhold til andelen arbeidstakerrepresentanter i administrasjons- eller kontrollorganet eller deres komiteer eller i ledelsesgruppen som omfatter selskapets resultatenheter og som omfattes av arbeidstakernes representasjon.

c) Dersom reglene etter første ledd ikke fastsetter samme rett til representasjon for arbeidstakere i driftsenheter i det fusjonerte selskapet som ligger i andre medlemsstater som for arbeidstakerne i medlemsstaten der det fusjonerte selskapet har sitt forretningskontor.

(3) I disse tilfellene kommer isteden bestemmelsene i §§ 5 til 15 til anvendelse.

§ 5 Opprettelse av et særlig forhandlingsutvalg

(1) Ledelsesorganene i de fusjonerende selskapene skal så snart som mulig etter offentliggjøringen av fusjonsplanen treffe nødvendige tiltak for å innlede forhandlinger med representanter for selskapenes arbeidstakere om ordninger for deres representasjon i det fusjonerte selskapet. Det skal gis informasjon til arbeidstakerne om navnene på og antallet arbeidstakere i de fusjonerende selskapene, berørte datterselskaper og filialer.

(2) Det skal opprettes et særlig forhandlingsutvalg som representerer arbeidstakerne i de fusjonerende selskapene, berørte datterselskaper og filialer.  Medlemmene av det særlige forhandlingsutvalget velges eller utpekes ut fra antallet arbeidstakere i de fusjonerende selskapene, berørte datterselskaper eller filialer i hver EU/EØS-stat. Hver EU/EØS-stat tildeles en plass i det særlige forhandlingsutvalget per andel arbeidstakere som representerer 10 prosent eller en brøkdel av dette, av antall arbeidstakere ansatt i de fusjonerende selskapene, berørte datterselskaper eller filialer i statene til sammen.

(3) Det skal velges eller utpekes ekstra medlemmer fra hver stat i den utstrekning det er nødvendig for å sikre at det særlige forhandlingsutvalget omfatter minst ett medlem fra hvert av de fusjonerende selskapene som er registrert og har arbeidstakere i vedkommende EU/EØS-stat og som vil opphøre å eksistere som eget rettssubjekt etter at det fusjonerte selskapet er registrert.

(4) Tredje ledd kommer likevel ikke til anvendelse dersom antallet ekstra medlemmer overstiger 20 prosent av antallet medlemmer valgt eller utpekt i henhold til annet ledd. Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse dersom de berørte arbeidstakerne allerede er representert etter bestemmelsen i annet ledd. Dersom antall selskaper som vil opphøre å eksistere ved fusjonen er større enn det antall ekstra plasser som finnes i henhold til første punktum, skal de ekstra plassene tildeles selskaper i de ulike EU/EØS-statene i fallende rekkefølge etter antall arbeidstakere ansatt i selskapene.

§ 6 Fordeling av setene i Norge

(1) Setene i det særlige forhandlingsorganet som tildeles arbeidstakerne i Norge i henhold til § 5 annet ledd, tildeles arbeidstakerne i de fusjonerende selskapene i Norge i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere i det enkelte selskap. Dersom det er flere plasser til fordeling enn det er fusjonerende selskaper, fordeles disse på berørte datterselskaper og filialer i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere.

(2) Dersom det skal tildeles plasser til selskaper i Norge som opphører å eksistere ved fusjonen, fordeles plassene på arbeidstakerne i disse selskapene i fallende rekkefølge regnet etter antallet arbeidstakere i det enkelte selskap. Dette gjelder likevel ikke dersom det fusjonerende selskapet blir tildelt en plass i det særlige forhandlingsutvalget i henhold til første ledd, jf. § 5 fjerde ledd.

(3) Representanter som velges med hjemmel i § 5 annet ledd, jf. § 6 første ledd representerer arbeidstakerne i enheten og i tillegg en andel av arbeidstakerne i de enheter som ikke har valgt egne representanter. Dersom det er valgt flere representanter etter § 5 annet ledd, fordeles arbeidstakerne som ikke har egne representanter likt på representantene. Representanter valgt med hjemmel i § 5 tredje ledd, jf. § 6 annet ledd representerer kun arbeidstakerne i dette selskapet.

§ 7 Valg av medlemmer til det særlige forhandlingsutvalget i Norge

(1) Dersom det finnes lokale fagforeninger som alene eller til sammen representerer minst to tredeler av arbeidstakerne i den enhet som er tildelt en representant i henhold til § 6 første ledd, utpeker de lokale fagforeningene representanten blant arbeidstakerne i enheten. Hvis det ikke oppnås enighet om hvem som skal utpekes, gjennomføres valg av og blant arbeidstakerne i henhold til annet ledd.

(2) Dersom det i enhetene som er tildelt representanter ikke finnes fagforeninger som alene eller til sammen omfatter to tredeler av arbeidstakerne eller fagforeningene ikke blir enige, gjennomføres valg av og blant arbeidstakerne i Norge direkte. For dette valget gjelder forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) tilsvarende så langt det passer og ikke strider mot bestemmelsen her. Valgstyret kan sette kortere frister for gjennomføringen av valget enn det som fremgår av representasjonsforskriften § 12.

(3) Valget kan gjennomføres elektronisk dersom valgstyret bestemmer det og samtlige arbeidstakere har tilgang til datamaskin og valget ellers gjennomføres i tråd med representasjonsforskriftens regler.

§ 8 Det særlige forhandlingsutvalgets oppgaver

(1) Det særlige forhandlingsutvalget og de fusjonerende selskapene skal i avtale bestemme ordninger for arbeidstakernes rett til representasjon i det fusjonerte selskapet. For dette formål skal de fusjonerende selskapene underrette det særlige forhandlingsutvalget om planen og den konkrete fusjonsprosessen inntil det fusjonerte selskapet er registrert.

(2) Det særlige forhandlingsutvalget skal med mindre annet er særskilt bestemt treffe beslutning med alminnelig flertall av sine medlemmer, forutsatt at et slikt flertall også representerer et flertall av arbeidstakerne.

(3) Avtale som innebærer en reduksjon av retten til representasjon krever likevel tilslutning fra to tredeler av medlemmene av det særlige forhandlingsorganet som representerer minst to tredeler av arbeidstakerne, og arbeidstakere ansatt i minst to EU/EØS-stater. Flertallskravet i første punktum gjelder ikke når retten til representasjon omfatter færre enn 25 prosent av det samlede antall arbeidstakere i de fusjonerende selskapene.

(4) Med reduksjon av retten til representasjon menes en andel av medlemmene i det fusjonerte selskapets organer som nevnt i § 3 bokstav e, som er lavere enn den høyeste andel som finnes i de fusjonerende selskapene.

(5) Ved forhandlinger kan det særlige forhandlingsutvalget anmode sakkyndige etter eget valg, for eksempel representanter fra aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, om å bistå seg i arbeidet. Slike sakkyndige kan være tilstede under forhandlingsmøter som rådgivere etter anmodning fra det særlige forhandlingsutvalget. Det særlige forhandlingsutvalget kan beslutte å underrette representantene for aktuelle eksterne organisasjoner, herunder fagforeninger, om at forhandlingene innledes.

(6) Det særlige forhandlingsutvalget kan med det flertall som er fastsatt i syvende ledd, beslutte å ikke innlede forhandlinger eller å avslutte forhandlinger som allerede er innledet, og følge de gjeldende bestemmelser om representasjon i medlemsstaten der det fusjonerte selskapet skal ha sitt forretningskontor.

(7) Det flertall som kreves for å beslutte å ikke innlede eller å avslutte forhandlinger, skal være stemmene fra to tredeler av medlemmene som representerer minst to tredeler av arbeidstakerne og arbeidstakere ansatt i minst to EU/EØS-stater.

(8) De fusjonerende selskapene skal dekke utgiftene forbundet med det særlige forhandlingsutvalgets oppgaver, herunder utgiftene til en sakkyndig. Dekning av sakkyndige utover dette kan avtales mellom de fusjonerende selskapene og det særlige forhandlingsorganet.

§ 9 Avtalens innhold

(1) Avtalen mellom det særlige forhandlingsutvalget og de fusjonerende selskapene om arbeidstakernes representasjon skal være skriftlig og bør minst fastsette:
a) avtalens virkeområde,

b) dersom partene under forhandlingene beslutter å opprette representasjonsordninger, innholdet i disse ordningene, herunder antall medlemmer i det fusjonerte selskapets administrasjons- eller kontrollorgan som arbeidstakerne vil ha rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot, fremgangsmåten for hvordan arbeidstakerne kan velge, utpeke, anbefale eller gå imot disse medlemmene og deres rettigheter.

c) avtalens ikrafttredelsesdato og dens varighet, tilfeller der avtalen bør reforhandles og fremgangsmåten for reforhandling.

d) Avtalen er ikke underlagt standardbestemmelsene i vedlegget med mindre avtalen inneholder bestemmelser om noe annet.

§ 10 Forhandlingenes varighet

Forhandlingene skal innledes så snart det særlige forhandlingsutvalget er opprettet og kan pågå i de etterfølgende seks månedene. Partene kan etter avtale beslutte å forlenge forhandlingene ut over seks måneder, men høyst inntil ett år etter at det særlige forhandlingsutvalget er opprettet.

§ 11 Standardbestemmelsenes anvendelse

(1) Standardbestemmelsene fastsatt i vedlegget til denne forskrift får anvendelse dersom:
a) partene er enige om det, eller

b) det ikke er inngått noen avtale innen fristen som er fastsatt i § 10 og hvert av de fusjonerende selskapene beslutter å godta anvendelse av standardbestemmelsene og dermed gå videre med registreringen, og det særlige forhandlingsutvalget ikke har truffet beslutning som fastsatt i § 8 sjette ledd, eller

c) de fusjonerende selskapene har besluttet å være direkte underlagt standardbestemmelsene.

(2) Med mindre annet følger av avtalen som nevnt i første ledd bokstav a, får standardbestemmelsene bare anvendelse
a) dersom det gjaldt en eller flere former for representasjon i ett eller flere av de fusjonerende selskapene før registreringen av det fusjonerte selskapet som omfattet minst en tredjedel av det samlede antall arbeidstakere i alle selskapene som inngår i fusjonen eller

b) det gjaldt en eller flere former for representasjon i ett eller flere av de fusjonerende selskapene før registreringen av det fusjonerte selskapet som omfattet mindre enn en tredjedel av det samlede antall arbeidstakere i alle selskapene som inngår i fusjonen og dersom det særlige forhandlingsutvalget bestemmer det.

(3) Dersom det fantes mer enn en form for representasjon i selskapene som inngår i fusjonen, skal det særlige forhandlingsutvalget beslutte hvilken av disse formene som skal etableres i det fusjonerte selskapet. Dersom det fusjonerte selskapet skal registreres i Norge og det særlige forhandlingsutvalget ikke har besluttet hvilken form for representasjon som skal etableres i det fusjonerte selskapet, beslutter de fusjonerende selskapene hvilken form for representasjon som skal innføres i det fusjonerte selskapet.

§ 12 Taushetsplikt

(1) Dersom det fusjonerte selskapets behov for fortrolighet gjør det nødvendig at informasjon ikke gis videre, kan det fusjonerte selskapet eller de fusjonerende selskapene i særlige tilfeller pålegge arbeidstakernes representanter og eventuelle sakkyndige taushetsplikt.

(2) Taushetsplikten skal også gjelde etter utløpet av mandatperioden.

§ 13 Rett til å holde tilbake fortrolig informasjon

Det fusjonerte selskapet eller de fusjonerende selskapene kan i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon til det særlige forhandlingsutvalget og tilsvarende organer opprettet med grunnlag i denne forskrift, dersom det åpenbart vil være til betydelig skade for det fusjonerte selskapet, de fusjonerende selskapene, deres datterselskaper eller filialer at opplysningene blir kjent. Første punktum gjelder ikke arbeidstakernes representanter i administrasjons- eller kontrollorganet.

§ 14 Tvisteløsning

(1) Bedriftsdemokratinemnda kan avgjøre:
a) Tvister som knytter seg til opprettelsen av det særlige forhandlingsutvalget etter §§ 5 og 6. For valg av representantene for de norske arbeidstakerne til det særlige forhandlingsutvalget gjelder representasjonsforskriften tilsvarende, jf. § 7(2).

b) Tvister som knytter seg til inngåelse av avtale om representasjon, herunder om avtalen er inngått i tråd med forskriftens stemmeregler, jf. §§ 8 og 9.

c) Tvister som knytter seg til om vilkårene for anvendelse av standardbestemmelsene i vedlegget er oppfylt, jf. § 11.

d) Tvister vedrørende beslutning om taushetsplikt eller tilbakehold av informasjon, jf. §§ 12 og 13.

e) Tvister vedrørende fordelingen av plasser samt valg eller utpeking av arbeidstakernes representanter til administrasjons- eller kontrollorganet etter standardbestemmelsene.

(2) Tvister om beslutninger som nevnt i første ledd bokstav d) kan ikke bringes inn for Bedriftsdemokratinemnda etter at opplysningene beslutningen gjelder er blitt offentlig kjent.

§ 15 Saksbehandlingsregler

For saksbehandlingen i Bedriftsdemokratinemnda gjelder forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 (representasjonsforskriften) så langt den passer. Det særlige forhandlingsutvalget, det fusjonerte selskapet, de fusjonerende selskapene, berørte datterselskaper, filialer, lokale fagforeninger og en femtedel av arbeidstakerne kan bringe tvister inn for Bedriftsdemokratinemnda.

§ 16 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

 

Vedlegg

Standardbestemmelsene kommer til anvendelse i de tilfeller som følger av forskriften
§ 11.

Standardregler for representasjon
 
1. Rett til representasjon
(1) Arbeidstakerne i det fusjonerte selskapet, dets datterselskaper og filialer har rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå i mot utpekingen av et antall medlemmer til administrasjons- eller kontrollorganet, eller deres komiteer eller i ledelsesgruppen som omfatter selskapets resultatenheter og som omfattes av arbeidstakernes representasjon i det fusjonerte selskapet tilsvarende den høyeste andel som ble anvendt i de fusjonerende selskapene før registreringen av det fusjonerte selskapet.

(2) Dersom bestemmelsen i første ledd kommer til anvendelse etter forutgående forhandlinger, har arbeidstakerne likevel ikke rett til å velge så mange representanter til det fusjonerte selskapets administrasjons- eller kontrollorgan at arbeidstakernes representanter utgjør halvparten eller mer av det antall representanter organet skal bestå av.

(3) Dersom ingen av de fusjonerende selskapene var omfattet av regler for representasjon før registreringen av det fusjonerte selskapet, skal det ikke pålegges å fastsette bestemmelser for arbeidstakernes representasjon.

2. Fordeling av plasser til administrasjons- eller kontrollorganet
(1) Det særlige forhandlingsutvalget skal bestemme hvordan arbeidstakerrepresentantenes plasser i administrasjons- eller kontrollorganet skal fordeles, eller eventuelt fremgangsmåten for hvordan arbeidstakerne i det fusjonerte selskapet kan anbefale eller gå i mot utpekingen av medlemmer til administrasjons- eller kontrollorganet ut fra andelen arbeidstakere i hver EU/EØS-stat.

(2) Dersom arbeidstakere fra en eller flere EU/EØS-stater ikke blir tildelt en representant, skal det særlige forhandlingsutvalget utpeke et medlem fra disse statene. Det skal særlig tas hensyn til om det er en representant fra det landet hvor det fusjonerte selskapet skal ha sitt forretningskontor.

(3) Plasser fordelt til Norge skal fordeles på de fusjonerende selskapene i fallende rekkefølge regnet etter antall arbeidstakere i den enkelte enhet. Valg av representanter skjer etter reglene i forskriften § 7.

(4) Dersom standardbestemmelsene kommer til direkte anvendelse etter beslutning fra de fusjonerende selskapene, skal det opprettes et særlig forhandlingsutvalg som skal ivareta oppgavene etter denne bestemmelsen.

3. Arbeidstakerrepresentantenes status i administrasjons- eller kontrollorganet
Hvert medlem av administrasjons- eller kontrollorganet i det fusjonerte selskapet som er valgt, utpekt eller anbefalt av det særlige forhandlingsutvalget eller av arbeidstakerne skal være fullverdig medlem med samme rettigheter og forpliktelser som medlemmene som representerer aksjeeierne. Dette gjelder også i forhold til stemmerett.

Tilhørende lov