§ 13-10 - Bekreftelse av redegjørelse ved fusjon og fisjon

Saksnummer: 1999/17465 E AS/IHO

 

Dato: 11.04.2000

 

Bekreftelse av redegjørelse ved fusjon og fisjon

Vi viser til brev 28. oktober 1999 fra Den norske Revisorforening vedrørende forståelsen av aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 § 13-10 om redegjørelse for fusjonsplanen og § 14-4 om fisjonsplan mv. som gir § 13-10 tilsvarende anvendelse ved fisjon.

Vi beklager at vi på grunn av den generelle arbeidssituasjonen i avdelingen ikke har vært i stand til å behandle Deres henvendelse tidligere.

Aksjeloven § 13-10 første punktum pålegger styret i hvert fusjonerende selskap å sørge for at det utarbeides en redegjørelse for fusjonsplanen, jf. aksjeloven § 13-6. Aksjeloven § 13-10 annet punktum gir aksjeloven §§ 10-2 og 2-6 tilsvarende anvendelse for redegjørelsen. Av §§ 2-6 og 10-2 (ved henvisningen i tredje ledd til § 2-6) følger at redegjørelser som der omtalt, skal bekreftes av revisor. Problemstillingen er om revisorbekreftelsen av redegjørelsen for fusjonsplanen i § 13-10 jf. § 2-6 annet ledd, knytter seg til alle de forhold som fusjonsplanen skal inneholde etter § 13-6, eller om revisorbekreftelsen bare knytter seg til de forhold som omhandles i § 2-6, nemlig forhold knyttet til aksjeinnskudd i annet enn penger.

Utgangspunktet for vurderingen er hva den ”redegjørelse for fusjonsplanen” som kreves i § 13-10 første punktum, skal inneholde. Kravene til hva redegjørelsen skal inneholde følger direkte av § 2-6 første punktum, jf. § 13-10 annet punktum. Redegjørelsen for fusjonsplanen skal altså inneholde de elementer som er nevnt i § 2-6 første ledd, nemlig ”en beskrivelse av hvert innskudd, erverv eller avtale” i forbindelse med vederlag med andre eiendeler enn penger og særskilte rettigheter. Det er denne redegjørelsen som skal bekreftes av revisor.  Det er etter vårt syn slik at redegjørelsen ikke trenger omfatte alle de forhold som skal behandles i fusjonsplanen, jf. § 13-6.

I Magnus Aarbakke m.fl. ”Aksjeloven og allmennaksjeloven” side 627 uttales om dette at ”For så vidt gjelder innholdet av redegjørelsen vises til noter til §§ 2-6 og 10-2.” Også Aarbakke m.fl. synes altså å legge til grunn at innholdet av den redegjørelsen som kreves etter § 13-10 følger direkte av § 2-6 første ledd om redegjørelsens innhold. 

Denne forståelsen av § 13-10 støttes også av forarbeidene til bestemmelsen. Det fremgår klart der at det aldri har vært meningen at redegjørelsen for fusjonsplanen skulle omhandle alle de forhold som er nevnt i § 13-6. 

De første utkastene til bestemmelsen inneholdt nærmere krav til redegjørelsen for fusjonsplanen, se forslag til § 15-4 i NOU 1992:29 s. 258 og § 14-4 i Ot.prp.nr. 36 (1993-94) s. 303. I spesialmerknadene til § 14-4 sies følgende om formålet med redegjørelsen (s. 237):

”Redegjørelsen skal gi aksjeeierne i det enkelte selskap mulighet til å vurdere om det foreslåtte fusjonsvederlaget er rimelig for dette selskapet. Departementet antar at aksjeeierne vil ha et bedre grunnlag for å foreta en slik vurdering dersom det utarbeides en egen redegjørelsen for hver av ”partene” i fusjonsavtalen.”

I NOU 1996:3 ble bestemmelsen i § 14-4 videreført i lovforslaget § 10-8 tredje ledd, men slik at den ble kortet ned med den følge at kravene til redegjørelsens innhold ikke lenger fremgår (s. 377). I spesialmotivene er bestemmelsen forklart slik (s. 175):

«Ved sammenslåing vil det overtakende selskap motta det eller de overdragende selskapers virksomhet som aksjeinnskudd. I tredje ledd slås det fast at kravene til særskilt redegjørelse som skal revisorbekreftes i §§ 2-8 (stiftelse) og § 9-13 (aksjekapitalforhøyelse) gjelder i disse tilfellene.»

Det fremgår altså av disse forarbeidene at redegjørelsen forutsettes å knytte seg til det forhold at det overtakende selskap skal motta det eller de overdragende selskapers virksomhet som aksjeinnskudd. I Ot.prp. nr. 23 (1996-97) sies bare om § 13-10 at den viderefører § 10-8 tredje ledd i utvalgets forslag.

Etter dette er det departementets syn at kravet til innholdet i den redegjørelsen for fusjonsplanen som kreves etter § 13-10, bare omfatter ”en beskrivelse av hvert innskudd, erverv eller avtale …” som beskrevet i § 2-6 første ledd.