§ 4-11 - Anvendelse av aksjeloven § 4-11 ved omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Saksnummer: 2004/05676
EP TOF/KJL

 

Dato: 08.06.2005

 

Anvendelse av aksjeloven § 4-11 ved omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Vi viser til brev 18. mars 2005 fra Wikborg, Rein & Co, hvor Lovavdelingen anmodes om å vurdere forholdet mellom aksjeloven kapittel 15 om omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap og lovens § 4-11 som setter en tomånedersfrist for overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregister. Spørsmålet i saken er om fristen i § 4-11 også gjelder ved omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Verdipapirregisterloven § 2-1 bestemmer at aksjene i et allmennaksjeselskap skal være registrert i et verdipapirregister. Det følger etter dette av lovens system at denne plikten skal være oppfylt fra det tidspunktet selskapet er å anse som et allmennaksjeselskap. Dette innebærer at overgangen fra aksjeeierbok til registrering i et verdipapirregister skal være gjennomført før selskapet blir allmennaksjeselskap. Prosedyrene for et aksjeselskaps overgang fra aksjeeierbok til registrering i et verdipapirregister er regulert i aksjeloven § 4-11. Denne bestemmelsen er generelt utformet og gjør ikke noe unntak for tilfeller der overgangen skjer som ledd i en omdanning. Selv om det ikke er noen henvisning i aksjeloven kapittel 15 til § 4-11, mener vi etter dette at det følger direkte av ordlyden i § 4-11 at tomånedersfristen også gjelder ved omdanning. Vi viser i den anledning også til NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper s. 202, hvor det heter:

”Dersom det private aksjeselskapets aksjer ikke på forhånd er registrert i Verdipapirsentralen, må slik registrering skje før omdannelsen. (…) Selskapet må derfor før omdannelsen kan gjennomføres, beslutte at aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen, og utkastet § 4-5 [tilsvarer aksjeloven § 4-11] gjelder på vanlig måte.”

Senere lovforarbeider gir ikke grunnlag for en annen vurdering av spørsmålet. Denne oppfatningen har også støtte i Aarbakke m.fl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave (2. utg. 2004) s. 877.

Vi nevner også at selv om Foretaksregisteret skulle foreta registrering av omdanningen på et tidligere tidspunkt, kan dette ikke medføre at allmennaksjeloven gis anvendelse allerede fra registreringstidspunktet på en slik måte at aksjeloven § 4-11 ikke lenger vil gjelde.

Ut fra dette vil spørsmålet om hvorvidt aksjer som utstedes ved en kapitalforhøyelse i forbindelse med omdanningen skal registreres i aksjeeierboken eller i verdipapirregisteret dersom omdanning skjer før utløpet av tomånedersfristen, ikke komme på spissen. Slike aksjer må registreres i aksjeeierboken inntil overgangen til registrering i et verdipapirregister er gjennomført etter reglene i aksjeloven § 4-11.

Wikborg, Rein & Co har anmodet om at de nevnte spørsmålene avklares i forbindelse med den pågående etterkontrollen av aksjelovene. Som nevnt mener vi at den forståelsen vi har lagt til grunn foran følger direkte av lovens system og ordlyd. Vi ser dermed ikke behov for noen uttrykkelig lovregulering av spørsmålet. Allmennaksjeloven oppstiller også en del andre særskilte krav til allmennaksjeselskaper (sammenliknet med aksjeselskaper) som må være oppfylt før selskapet blir allmennaksjeselskap. Også for oppfyllelsen av disse andre kravene er systemet at aksjelovens alminnelige regler gjelder på vanlig måte, og at det ikke er tatt inn regler i kapittel 15 som presiserer dette.