§ 1-5 - Definisjonen av personlig nærstående i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-5 annet ledd nr. 3

Saksnummer: 2001/09207 EP TO

 

Dato: 05.11.2001

 

Definisjonen av personlig nærstående i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-5 annet ledd nr. 3

Vi viser til brev 10. oktober 2001, der det reises spørsmål om begrepet ”personlig nærstående” i aksjeloven § 4-21 annet ledd, jf. § 1-5 annet ledd nr. 3. De samme reglene finnes også i allmennaksjeloven.

Det er etter vårt syn klart at i forhold til § 4-21 annet ledd må ordet ”noens” i § 1-5 annet ledd leses slik at det viser tilbake til ”tidligere eiers” i § 4-21. Dette innebærer at forkjøpsrett kan gjøres gjeldende overfor en erverver som er den tidligere eierens morselskap, men ikke overfor en erverver som er den tidligere eierens datterselskap. Vi kan ikke se at de reelle hensyn som det er vist til i brevet, gir grunnlag for å fravike ordlyden. § 1-5 annet ledd gir en positiv oppregning av hvem som skal regnes som ”personlig nærstående” etter loven. Kretsen av personer som omfattes av bestemmelsen, er ment å være snever, og ved utformingen av en slik type bestemmelse vil det ikke være opplagt hvor grensen skal trekkes. Selv om man kan diskutere rimeligheten av at den tidligere eierens datterselskap anses som ”personlig nærstående”, mens morselskapet ikke omfattes av definisjonen, gir ikke dette adgang til å se bort fra ordlyden og overprøve den grensen som loven trekker opp.