Forskrift om endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 16. februar 2012 med hjemmel i lov av 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 11-20 og § 11-21 første ledd bokstav c – e og siste setning.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 11-20 med overskrift skal lyde:
§ 11-20 Skattefri omdanning av virksomhet

Skattefri omdanning av visse selskaper og foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap mv.

§ 11-20-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om skattefri omdanning

(1) Med omdanning menes endring av et selskap eller foretaks juridiske form, der all virksomhet og det vesentligste av tilhørende eiendeler og gjeld i selskap eller foretak overføres til et nystiftet selskap som har en annen juridisk form.
 (2) Bestemmelsene i denne forskrift § 11-20 gjelder skattefri omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap av:
a.  enkeltpersonforetak,
b.  virksomhet drevet av kommune eller fylkeskommune,
c.  interkommunalt selskap,
d.  deltakerlignet selskap som omfattes av skatteloven § 10-40,
e.  samvirkeforetak,
f.  statsforetak.
 (3) Bestemmelsene og prinsippene i denne forskrift § 11-20 gjelder tilsvarende så langt de passer ved omdanning fra enkeltpersonforetak til deltakerlignet selskap som omfattes av skatteloven § 10-40.

§ 11-20-2 Hovedregel
    Omdanning kan foretas uten beskatning når nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Det er en forutsetning at gjennomføringen skjer på de vilkårene som følger av § 11-20-3 til § 11-20-11.

§ 11-20-3 Overføring til nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap
(1) Aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet regnes som nystiftet når det i henhold til stiftelsesdokumentet skjer en overføring av igangværende virksomhet med eiendeler og eventuelt gjeld til hel eller delvis dekning av aksjekapitalen.
(2) Overføring kan også skje til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er nystiftet ved kontantinnskudd, og hvor den personlig næringsdrivende eier alle aksjene. Aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet regnes som nystiftet såfremt det ikke har drevet noen form for aktivitet før overføringen.
(3) Det må fremlegges for ligningsmyndighetene erklæring fra revisor om at overtatte eiendeler ikke er ført opp i selskapets balanse med høyere beløp enn virkelige verdier. Dette gjelder også når overføring av virksomheten skjer til selskap nystiftet ved kontantinnskudd og hvor overføringen ikke medfører kapitalutvidelse i selskapet.
(4) Aksjekapitalens pålydende kan ikke settes høyere enn den positive netto egenkapital som fremkommer etter de ligningsmessige verdier, inkludert eventuelt kontantinnskudd. Minimumskravet til egenkapital i aksjeloven § 3-1 første ledd eller allmennaksjeselskapsloven § 3-1 første ledd må være oppfylt både etter ligningsmessige og virkelige verdier.

§ 11-20-4 Tidspunktet for overgang til selskapsligning
    Overgang til selskapsligning kan bare finne sted fra 1. januar i et inntektsår. Er selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan selskapsligning gjennomføres med virkning fra 1. januar samme år, forutsatt at selskapet har foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli. Dokumentasjon for at aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen må vedlegges selvangivelsen.

§ 11-20-5 Overføring av eiendeler og forpliktelser
(1) Med de unntak som er fastsatt i denne paragraf, må aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomhet som omdannes, i det vesentlige overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet.
(2) Selskapsandeler som nevnt i skatteloven § 2-2 annet ledd, kan bare overføres sammen med aktiv annen virksomhet.
(3) Spesifisert oppgave over eiendeler, deres alder og tilstand, og over forpliktelser som overføres, må vedlegges selvangivelsen.
(4) Ved omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, gjelder følgende:
a. Fast eiendom som er eiendel i virksomheten, kreves ikke overført. Forutsatt at aktiviteten ved drift av den faste eiendommen har et slikt omfang at den i seg selv vil bli å anse som virksomhet, kan det i forbindelse med omdanningen stiftes et særskilt aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som den faste eiendom og driften av denne overføres til. Forskriftens bestemmelser gjelder også for overføring til slikt særskilt eiendomsaksjeselskap.
b. Aksjer og andre finansaktiva kan fritt overføres.
c. Bolig- eller fritidseiendom som den næringsdrivende selv bruker, kan ikke overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet i forbindelse med omdanningen. Det samme gjelder andre eiendeler hovedsakelig bestemt for privat bruk.
d. Gjeldsposter kreves ikke overført.

§ 11-20-6 Rett og plikt til skattemessig kontinuitet
(1) Det overtakende selskap viderefører de skattemessige verdier og ervervstidspunkter for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres. Overdragende foretaks øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overdragende selskap.
(2) Ved ombytting av eierandeler i overdragende selskap til aksjer i det overtakende selskap, skal samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for vederlag i form av aksjer eller andeler settes lik samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for eierandeler m.v. i det overdragende selskap.
(3) Opptjente ikke skattlagte inntekter og pådratte ikke fradragsførte kostnader må overføres i den utstrekning postene kan henføres til den næring som overføres. Det samme gjelder rett til fradrag ved inntektsansettelsen etter skatteloven § 14-6 første ledd for ligningsmessige underskudd i tidligere år.

§ 11-20-7 Skatteposisjoner som ikke kan overføres
    Skatteposisjoner som er forbeholdt personlig næringsdrivende, kan ikke overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet.

§ 11-20-8 Kontinuitet på eiersiden
(1) Den tidligere personlige eier av enkeltpersonforetak må tegne aksjer i selskapet tilsvarende verdien av aksjeinnskuddet og inneha en tilsvarende andel av stemmeretter.
(2) Omdanning må ikke medføre forskyvning av eierinteressene i selskapet. Aksjekapital og stemmeretter må fordeles i samsvar med hver enkelt deltakers eierandel eller tilsvarende rettigheter før overføringen.

§ 11-20-9 Skatteplikt for annet vederlag enn aksjer og andeler
    Skattefritaket ved omdanning omfatter ikke annet vederlag til eiere eller rettighetshavere i det overdragende selskapet enn aksjer og andeler i det overtakende selskapet.

§ 11-20-10 Avvikling av overdragende selskap
    Når omdanning innebærer at et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til annet selskap, skal det overdragende selskapet så langt mulig oppløses og avvikles straks etter overdragelsen. 

§ 11-20-11 Solidaransvar for skatter
    De tidligere eiere er personlig solidarisk ansvarlige - en for alle og alle for en - for de skatteforpliktelser som måtte oppstå på selskapets hånd som følge av at investeringsforpliktelser ikke overholdes for overførte avsetninger.


§ 11-21 Overskriften skal lyde:
§ 11-21 Skattefri overføring av eiendeler mv. mellom selskaper

§ 11-21-1 første ledd første punktum skal lyde:
Bestemmelsene i § 11-21 i denne forskrift gjelder overføring av eiendeler mv. mellom norske aksjeselskaper som inngår i konsern hvor et morselskap på overføringstidspunktet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen.

§ 11-21-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Bestemmelsene gjelder også ved overføring av eiendeler og forpliktelser som nevnt i skatteloven § 11-21 første ledd bokstav d og e.

§ 11-21-1 fjerde ledd skal lyde:
(4) Bestemmelsene gjelder ved overføring av eiendeler og forpliktelser som nevnt i skatteloven § 11-21 første ledd bokstav c. Nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt femte og sjette ledd.

§ 11-21-2 skal lyde:
§ 11-21-2. Hovedregel
(1) Eiendeler mv. kan overføres mellom selskaper som nevnt i § 11-21-1 første og annet ledd og som nevnt i tredje ledd, uten at det utløser beskatning for det overdragende selskapet. Overføringen gjennomføres etter bestemmelsene i § 11-21-3 til § 11-21-8. Overføring kan også skje til datterselskap som nevnt i § 11-21-1 som stiftes i forbindelse med overføringen.
(2) Eiendeler mv. kan også overføres som nevnt i § 11-21-1 fjerde ledd uten at det utløser beskatning for det overdragende selskapet på vilkår og med begrensninger som følger av § 11-21-11.
(3) Skattefritaket etter første og annet ledd er betinget av at det mottakende selskapet forblir en del av konsernet slik dette er definert i § 11-21-1, også etter at overføringen av eiendeler er gjennomført. Ved brudd på vilkåret i år etter overføringsåret gjelder § 11-21-10
§ 11-21-5 overskriften skal lyde:
§ 11-21-5 Overføring av skattemessige forpliktelser og skatteposisjoner

§ 11-21-5 nytt annet ledd skal lyde:
 (2) Det mottakende selskap trer inn i det overdragende selskaps skatteposisjoner knyttet til virksomheten ved overdragelse av hele virksomheten etter § 11-21-1 tredje ledd, jf. skatteloven § 11-21 første ledd d.

§ 11-21-10 første ledd skal lyde:
(1) Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen, jf. § 11-21-1, tas den fritatte inntekten til beskatning i det overdragende selskap i konsernopphørsåret. Ved overføring som nevnt i § 11-21-1 tredje ledd tas den fritatte inntekten til beskatning i det overførende, utenlandske selskapet i overføringsåret. Det gis betalingsutsettelse frem til konsernopphørsåret. Det mottakende selskapet er solidarisk ansvarlig for betalingsforpliktelsen, og skal melde fra til ligningsmyndighetene om endringer i eierforholdene innen to uker etter overføringen.

Ny § 11-21-11 skal lyde:
§ 11-21-11 Vilkår ved overføring fra filial av norsk selskap til utenlandsk datterselskap
 (1)Overføring som nevnt i § 11-21-1 fjerde ledd skattlegges som om det var foretatt et uttak fra norsk beskatningsområde skattepliktig etter skatteloven § 9-14, men likevel slik at skatteplikten ikke bortfaller etter § 9-14 ellevte ledd d. Det overførende og mottakende selskap er solidarisk ansvarlige for betaling av skatt etter første punktum, og begge selskap er ansvarlige for å oppfylle øvrige plikter som følger av skatteloven 9-14. Det mottakende selskap skal innen to uker etter overføringen sende en erklæring til det skattekontor hvor det overførende selskap lignes om at det vedtar skatteplikt og øvrige plikter som nevnt i denne paragraf. § 11-21-7 og 11-21-9 gjelder tilsvarende ved overføring etter denne paragraf.

(2) Dersom det overførende selskapet ikke lenger er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-2, opphører retten til utsettelse med innbetaling av den utlignede skatten etter første ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2012.

 

Tilhørende lov