§ 5-12 syvende ledd: Beskatning av fri bolig i utlandet - pendlerregler og overgangsregel

Vedr. fritak for skatt på fri bolig i utlandet for ansatte i staten som er ansatt før nyttår og/eller har bolig i Norge.

Vi viser til din e-postmelding av 15. mai 2008 med spørsmål om fritak for skatt på fri bolig i utlandet for ansatte i staten som er ansatt før nyttår og/eller har bolig i Norge, jf. skatteloven § 5-12 syvende ledd.

Når det gjelder personer som disponerer bolig i Norge og som har fri bolig i utlandet, kan disse etter en konkret vurdering være omfattet av pendlerreglene. Tjenesteboligen vil være skattefri pendlerbolig når den ansatte disponerer fullverdig privatbolig for seg og husstanden på hjemstedet i Norge, og dette hjemmet besøkes så ofte at det har karakter av fast bosted til tross for arbeidsoppholdet i utlandet. Ved særlig lang reiseavstand kreves relativt få hjemreiser i året for at forholdet skal anses som pendling. Antakelig vil det være tilstrekkelig med to hjemreiser årlig dersom tjenestestedet er utenfor Europa. Innen Europa vil normalt fire hjemreiser i året være tilstrekkelig, med unntak for pendling til naboland hvor reiseavstanden kan sammenlignes med pendling innenlands. Hele husstanden behøver ikke å være med på reisene. Blir skattyters familie boende i hjemmet i Norge, får skattyter pendlerstatus under tjenestefraværet uavhengig av reisehyppighet.

Når det gjelder personer som er ansatt før 1. januar 2008, kan overgangsregelen til skatteloven § 5-12 syvende ledd komme til anvendelse. Denne lyder:
”Endringen under VII trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008, men likevel slik at det frem til utgangen av inntektsåret 2010 bare skal fastsettes fordel for skattytere som sendes ut til eller tildeles nytt tjenestested i utlandet etter 31. desember 2007.”

I overgangsperioden skal altså skattepliktig fordel fastsettes for skattytere som sendes ut til eller tildeles nytt tjenestested etter 31. desember 2007. Personer som er ansatt før 1. januar 2008, vil etter dette være fritatt for skatteplikten dersom de ikke senere sendes ut til eller tildeles nytt tjenestested. Fritaket gjelder imidlertid bare til og med inntektsåret 2010.


Med hilsen
Jørgen Winsnes  e.f.
lovrådgiver

Hilde Widerberg
seniorrådgiver