§ 10-11 fjerde ledd: Henvendelse om endringer

Om de foreslåtte endringene i reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig skattyter.

Vi viser til deres brev av 26. mai 2016 om de foreslåtte endringene i reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig skattyter.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det innført regler om at lån eller sikkerhetsstillelse fra selskap til personlig aksjonær skal regnes som utbytte for aksjonæren. I Prop. 121 LS (2015-2016) ble det foreslått å innføre tilsvarende regler for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. I tillegg ble det foreslått en endring i skatteloven § 10-11 fjerde ledd slik at reglene også skal gjelde når skattyter indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet som yter kreditt eller sikkerhetsstillelse.

Gjeldende regler omfatter også lån til personlig aksjonær fra et annet selskap i samme konsern som den personlige aksjonæren er aksjonær i. Tilfeller der ansvarlige selskaper eier aksjer eller andeler i andre selskap, omfattes ikke av konserndefinisjonen i aksjeloven eller allmennaksjeloven. I Prop. 121 LS (2015-2016) kapittel syv fremgår det at bakgrunnen for å foreslå at reglene også skal gjelde ved indirekte eie av aksjer eller andeler, er at reglene da også vil omfatte tilfeller der en personlig låntaker eier aksjer eller andeler i selskapet som gir lån, indirekte gjennom et deltakerlignet selskap.

Etter departementets syn tilsier bakgrunnen for  endringen at "indirekte" i denne sammenheng bør forstås som aksjer eid gjennom deltakerlignede selskaper. Departementet vil vurdere om ordlyden i bestemmelsen bør presiseres på dette punkt.

En kopi av dette brevet er sendt til Skattedirektoratet.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Frode Kristiansen
                                                                     lovrådgiver