Forskrift om endring i forskrift om skattefradrag for uføre av 19. desember 2014 nr. 1860

Fastsatt av Finansdepartementet 4. januar 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 87 om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven.

I

I forskrift om skattefradrag for uføre av 19. desember 2014 nr. 1860 gjøres følgende endring:

Overskriften til § 7 skal lyde:

§ 7. Særregel for tidligere meldepliktige samboere

II

Endringen under I trer i kraft straks. 

Tilhørende lov