Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 10.03.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 femte ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 10.03.2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 femte ledd                                                

                                                            I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 4-10-4 femte ledd skal lyde:

§ 4-10-4
(5) Verdien av næringseiendom settes til 60 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi.

                                                           II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Tilhørende lov