Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-5 fjerde ledd g annet punktum

 

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 14-5-41 overskriften skal lyde:

§ 14-5-41 Utfyllende regler til skatteloven § 14-5 fjerde ledd g ved anvendelse av forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39 «Finansielle instrumenter – innregning og måling» og IFRS 9 Finansielle instrumenter som fastsatt ved forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder § 2

§ 14-5-41 nytt tredje ledd skal lyde:

3) Denne bestemmelsens første og annet ledd gjelder tilsvarende for finansforetak, jf.

skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav f, som avlegger regnskap etter IFRS 9.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.