Historisk arkiv

§ 8-11 åttende ledd: Flaggkrav for inntektsåret 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Vedrørende flaggkrav for inntektsåret 2011 for selskaper innenfor rederiskatteordningen.

 Etter skatteloven § 8-11 åttende ledd må selskaper innenfor rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom andelen EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen. Det følger av skatteloven § 8-11 niende ledd at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Tall innhentet fra Sentralskattekontoret for storbedrifter viser at samlet andel EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er økt fra 74,28 prosent per 31. desember 2009 til 76,42 prosent per 31. desember 2010. Denne økningen medfører at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2011. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.

Med hilsen
Hallvard Rue  e.f.
lovrådgiver
                                                                                                          Randi Lauré
                                                                                                    seniorkonsulent