Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 24.10.2017 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-2 tredje ledd og § 6-47 første ledd bokstav d.

I

§ 4-2-1 skal lyde:

Midler i individuelle pensjonsavtaler etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning og i avtaler om individuell sparing til pensjon, jf. skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, er fritatt fra formuesbeskatning.

§ 6-47-1 til § 6-47-17 med deloverskrift skal lyde:

A.  Individuell sparing til pensjon

§ 6-47-1 Virkeområde mv.
Bestemmelsene i §§ 6-47-1 til 6-47-17 gjelder avtaler om individuell sparing til pensjon som inngås mellom en pensjonsinnretning (institusjonen) og en person (kunden).

§ 6-47-2 Hvem som kan inngå avtale om individuell sparing til pensjon
(1) Avtale om individuell sparing til pensjon kan inngås av personer som har fylt 18 år.

(2) Avtale om individuell sparing til pensjon kan inngås med institusjon som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive virksomhet her i riket som bank, livsforsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

(3) Avtale om individuell sparing til pensjon kan også inngås med kredittinstitusjon, livsforsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond som er hjemmehørende i annen stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og som har adgang til å drive tilsvarende virksomhet som nevnt i andre ledd her i riket.

§ 6-47-3 Krav til pensjonsytelser mv.
(1) Avtalen om individuell sparing til pensjon skal gi kunden rett til alderspensjon i samsvar med bestemmelsene i § 6-47-1 til § 6-47-17.

(2) Avtalen om individuell sparing til pensjon kan, i tillegg til alderspensjon, omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak i samsvar med uføregraden når uføregraden er minst 20 prosent. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen.

(3) Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av avtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd, kan for hver person ikke overstige 40 000 kroner. Innbetaling som nevnt i første punktum kan ikke trekkes av pensjonskapitalen.

§ 6-47-4 Pensjonskapitalen
(1) En kundes pensjonskapital omfatter de midler som til enhver tid er knyttet til en avtale om individuell sparing til pensjon.

(2) Pensjonskapital knyttet til avtale om individuell sparing til pensjon kan ikke utbetales av institusjonen på annen måte enn som årlige eller terminvise pensjonsytelser, med mindre annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bestemmelsene i §§ 6-47-1 til 6-47-17.

(3) Pensjonskapitalen og retten til utbetaling av ytelser etter en avtale om individuell sparing til pensjon kan ikke overdras eller pantsettes av kunden eller på annen måte benyttes til dekning av kundens kreditorer. Kundens rettigheter etter avtalen om individuell sparing til pensjon kan heller ikke gjenkjøpes av institusjonen.

(4) Motregning kan ikke skje i midler som inngår i pensjonskapitalen. Ved utbetaling av ytelser kan det likevel foretas motregning med krav som utspringer av avtalen om individuell sparing til pensjon (konnekse krav).

§ 6-47-5 Avtalen om individuell sparing til pensjon
(1) Avtalen om individuell sparing til pensjon skal inngås skriftlig. Avtalen skal angi at den omfatter rett til alderspensjon og vilkårene for utbetaling, om det er knyttet forsikring til avtalen, samt hvilke regler som skal gjelde for adgangen for kunden og institusjonen til å endre, flytte eller si opp avtalen i avtaleperioden.

(2) Avtalen skal angi vilkårene for forvaltning av pensjonskapitalen. Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Dersom institusjonen velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, skal institusjonen før avtalen inngås gi kunden relevante eksempler på ulike innskuddsnivåer og antatt alderspensjonskapital ved 62 år og 67 år, inkludert informasjon om usikkerheten i beregningsforutsetningene.

(3) Avtalen om individuell sparing til pensjon skal også fastsette vederlaget til institusjonen for administrasjon av avtalen, herunder vederlag for forvaltning av alderspensjonskapitalen samt i tilfelle vederlag for forsikring som er tilknyttet avtalen. For livsforsikringsforetak og pensjonsforetak skal fastsatt vederlag for forvaltning av alderspensjonskapitalen også omfatte den godtgjørelse for kapitalforvaltning hos institusjonen eller annen kapitalforvalter, herunder tegningsprovisjoner, som avregnes mot avkastningen ved forvaltning av alderspensjonskapitalen, herunder midler plassert direkte eller indirekte i andeler i verdipapirfond eller annen investeringsportefølje. Livsforsikringsforetak og pensjonsforetak skal sørge for at også avregnede beløp blir tilordnet som avkastning av alderspensjonskapitalen. For øvrige institusjoner skal avtalen angi om det for kunden vil påløpe andre kostnader knyttet til avtalen enn det vederlaget kunden betaler direkte til institusjonen, for eksempel forvaltningsgodtgjørelse i fond som inngår i porteføljen. Samtlige typer kostnader og størrelsen på disse skal spesifiseres i avtalen.

(4) Dersom institusjonen garanterer en avkastning som skal oppnås ved forvaltningen av alderspensjonskapitalen, skal avtalen angi størrelsen på avkastningsgarantien og vederlaget for denne garantien. Avkastning tilordnes alderspensjonskapitalen selv om den overstiger garantert avkastning.

(5) Dersom institusjonen ikke kan tilby forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, kan det i avtalen om individuell sparing til pensjon angis at slik forsikring kan tegnes i et livsforsikringsforetak.

(6) Institusjonen kan ikke kreve eget gebyr for inngåelsen av avtale om individuell sparing til pensjon, med mindre dette er særskilt avtalt med den enkelte kunde.

§ 6-47-6 Flytterett
(1) Kunden kan flytte avtalen om individuell sparing til pensjon med tilhørende midler til en annen institusjon. Avtaler skal kunne flyttes mellom de ulike typer av institusjoner som angitt i § 6-47-2. Flytting skal omfatte pensjonskapitalen uten tilknyttede forsikringer som angitt i § 6-47-3 andre ledd. Ved flytting mellom livsforsikringsforetak eller fra pensjonsforetak til livsforsikringsforetak kan det likevel avtales at forsikringer skal følge med.

2) Flytting skal skje etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-13 og § 6-14 sjette ledd, likevel slik at avtalen kan sies opp med én måneds varsel. Dersom den institusjonen avtalen flyttes til skal foreta ny helseprøving av kunden, kan oppgjørsfristen etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-6 likevel forskyves med den tid utover en måned som det tar før endelig helseprøving foreligger.

§ 6-47-7 Institusjonens informasjonsplikt
(1) Før avtalen om individuell sparing til pensjon inngås, skal institusjonen skriftlig gi kunden opplysninger om binding av pensjonskapitalen i avtaleperioden, om at avtalen gir rett til alderspensjon, om eventuell forsikring knyttet til avtalen, samtlige kostnader knyttet til avtalen samt reglene for utbetaling av ytelser. Før avtalen inngås, skal institusjonen også opplyse om relevante skatteregler. I løpet av avtaleperioden skal institusjonen informere om eventuelle endringer i skattereglene.

(2) Dersom kunden skal velge hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, skal institusjonen før avtalen inngås kartlegge kundens behov og ønske om risiko, og opplyse om den risiko kunden påtar seg. Institusjonen skal i alle tilfelle gi kunden råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon. Når kunden har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal institusjonen gi råd om risikoreduserende tiltak. Institusjonen skal gi kunden en skriftlig sammenfatning av de opplysninger og råd som gis etter leddet her.

(3) Institusjonen skal hvert år gi kunden kontoutskrift med informasjon som angitt i § 6-47-8. Kontoutskriften skal vedlegges oppdatert informasjon over utviklingen av alderspensjonskapitalen og pensjonsytelsene under ulike innskuddsnivåer og beregningsforutsetninger, inkludert informasjon om usikkerheten i beregningsforutsetningene.

(4) Opplysningene som nevnt i første til tredje ledd skal gis på norsk, men kan gis på annet språk hvis kunden ber om dette.

§ 6-47-8 Kontoføring
(1) Institusjonen skal føre konto for hver avtale om individuell sparing til pensjon. Kontoen skal for hvert år minst angi:

a)     Årets innskudd.
b)     Årets vederlag for eventuell forsikring tilknyttet avtalen i henhold til § 6-47-3 andre ledd.
c)     Årets vederlag for administrasjon av avtalen.
d)     Årets vederlag for forvaltning av pensjonskapitalen. Det skal angis hvilke direkte og indirekte kostnader som er påløpt.
e)     Årets avkastning av pensjonskapitalen etter kostnader (netto). Livsforsikringsforetak og pensjonsforetak skal i tillegg opplyse om avregnede beløp som er tilordnet som avkastning av pensjonskapitalen.
f)      Årets overskudd knyttet til uførhetsrisiko.
g)     Endringen i alderspensjonskapitalen i løpet av året og samlet alderspensjonskapital ved utgangen av året.

§ 6-47-9 Årlige innbetalinger
(1) Kunden skal selv velge størrelse på og tidspunkt for innbetaling til avtalen. Avtalen kan inneholde en betalingsplan som fastsetter hvilke årlige innbetalinger kunden skal foreta, og tidspunkt for innbetalinger. Kunden kan endre betalingsplanen ved melding til institusjonen. Kunden kan fortsette innbetaling inntil kunden har fylt 75 år.

§ 6-47-10 Avtalen avbrytes av kunden
(1) Kunden kan når som helst avbryte avtalen om individuell sparing til pensjon ved melding til institusjonen. Ved avbrudd av avtalen skal institusjonen utstede pensjonskapitalbevis etter reglene i innskuddspensjonsloven § 6-2. Pensjonskapitalbeviset skal angi hvilke vederlag kunden skal dekke etter at avtalen om individuell sparing til pensjon er avbrutt.

(2) Alderspensjonskapitalen i henhold til pensjonskapitalbevis som nevnt i første ledd kan overføres til en annen avtale om individuell sparing til pensjon som kunden har etter forskriften her, og inngå i alderspensjonskapitalen knyttet til denne avtalen.

(3) Forsikringsavtalelovens regler om avbrudd av forsikringsavtale og manglende premiebetaling gjelder tilsvarende.

§ 6-47-11 Alder ved uttak av alderspensjon mv.
(1) Kunden kan tidligst ta ut alderspensjon ved fylte 62 år.

(2) Det kan ikke stilles som vilkår i avtalen om individuell sparing til pensjon at alderspensjon bare kan eller må tas ut samtidig med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Det kan heller ikke stilles som vilkår at kunden ikke har heltids- eller deltidsstilling.

(3) Har kunden rett til uføreytelser fra folketrygden, kan kunden kreve at institusjonen straks begynner utbetaling av pensjon. Årlig ytelse fastsettes i samsvar med uføregraden og etter § 6-47-13 tredje til femte ledd så langt de passer, og utbetales så lenge kunden har rett til uføreytelser fra folketrygden. Gjenværende pensjonskapital utbetales etter reglene om alderspensjon.

§ 6-47-12 Uttak av alderspensjon
(1) Kunden skal gi institusjonen melding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon skal utbetales. Det er adgang til å ta ut mindre enn full alderspensjon etter reglene i § 6-47-13. Alderspensjon kommer uansett til utbetaling ved fylte 75 år, med mindre kunden gir særskilt melding om at pensjon ikke skal utbetales.

(2) Uttak av pensjon er ikke til hinder for at kunden fortsetter innbetaling av innskudd i henhold til avtalen om individuell sparing til pensjon. Det foretas omberegning av årlig alderspensjon etter regler fastsatt i avtalen.

§ 6-47-13 Utbetaling av alderspensjon
(1) Alderspensjon skal utbetales i et fastsatt antall år fra uttak av pensjon og minst til fylte 80 år, men ikke i noe tilfelle i mindre enn 10 år. Både institusjonen og kunden kan likevel kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

(2) Kunden kan bestemme at alderspensjon skal utbetales i en lengre periode enn fastsatt i første ledd første punktum, men ikke lenger enn at årlig uttak av alderspensjon minst utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingsperiodens lengde kan endres ved fylte 67 år og for øvrig etter avtale mellom kunden og institusjonen. Kunden kan uansett på ethvert tidspunkt etter uttak endre uttaksgraden til fullt uttak av pensjon.

(3) Alderspensjonen i et enkelt år fastsettes med sikte på at den ikke skal utgjøre en større andel av pensjonskapitalen enn den andelen det aktuelle året utgjør av den gjenværende utbetalingsperioden beregnet etter første eller annet ledd. Det kan avtales at alderspensjonen etter 10 års utbetaling skal settes ned, men ikke med mer enn 50 prosent. Ved fastsettelse av årlig alderspensjon tas det hensyn til forhold som nevnt i fjerde og femte ledd.

(4) Kunden kan kreve at utbetalingen av alderspensjonen skal utsettes eller at alderspensjonen ikke skal utbetales i den utstrekning kunden mottar lønn. Kunden kan også kreve at den årlige alderspensjonen i den første delen av utbetalingsperioden og for et bestemt antall år bare skal utgjøre en mindre del av alderspensjonen beregnet etter andre ledd. Ikke utbetalt alderspensjon blir værende i pensjonskapitalen.

(5) Avtalt tidspunkt for opphør, utbetaling eller nedsettelse av alderspensjonen kan senere endres innenfor rammen av paragrafen her.

§ 6-47-14 Ved kundens død
(1) Retten til pensjonskapitalen faller ikke bort ved kundens død.

(2) Ved kundens død skal pensjonskapital som forvaltes i avtale om individuell sparing til pensjon benyttes til barnepensjon eller i tilfelle til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7.

(3) Pensjonskapital som ikke benyttes til ytelser etter annet ledd, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

§ 6-47-15 Innskuddsfritak ved uførhet

(1) Dersom avtalen omfatter forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, har kunde som blir ufør med en uføregrad på minst 20 prosent, rett til innskuddsfritak i samsvar med uføregraden. Uføregraden beregnes etter tjenestepensjonsloven § 8-4 første ledd.

(2) Innskuddsfritaket løper så lenge uføregraden er minst 20 prosent, men ikke lenger enn fram til kunden har fylt 67 år.

§ 6-47-16 Skatteforhold
(1) Det skal fremgå av avtalevilkårene, kvitteringer for innbetalt innskudd, vederlag som nevnt i § 6-47-3 og meldinger til skattemyndighetene at dokumentene gjelder avtale om individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d.

(2) Institusjonen er ansvarlig for at opplysninger som fremgår av dokumenter som nevnt i første ledd er riktige.

§ 6-47-17 Tilsyn
(1) Finanstilsynet fører tilsyn med ordninger med individuell sparing til pensjon.

(2) Finner Finanstilsynet at en ordning med individuell sparing til pensjon er eller forvaltes i strid med lov eller forskrift, kan Finanstilsynet pålegge institusjonen å rette på forholdet innen en fastsatt frist.

(3) Bestemmelsene i foretakspensjonsloven § 2-7 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende så langt de passer.

Nåværende § 6-47-1 til § 6-47-41 blir § 6-47-20 til ny § 6-47-53 med følgende deloverskrift:

B.  Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA)

II

Endringene under I trer i kraft 1. november 2017.

Tilhørende lov