Historisk arkiv

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ny IPS)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ny IPS) trer i kraft 1. november 2017.

Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. Det gis fradrag i alminnelig inntekt ved innskudd, og uttak skal skattlegges som alminnelig inntekt. Innestående midler i den nye ordningen skal være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner. Det er ikke et tak for samlet sparing i ordningen. Den nye ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Individuell pensjonssparing er et supplement til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, som har til formål å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt og sikre livsopphold når en ikke lenger har arbeidsinntekt.

Utbetaling av pensjon kan tidligst starte ved fylte 62 år. Pensjon må utbetales minst til en fyller 80 år og uansett minst i 10 år. Dette gjelder ikke dersom opptjent pensjonskapital er så liten at en med disse kravene til utbetalingstid vil få en årlig utbetaling som er mindre enn om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingstiden kan i slike tilfeller settes ned til det antall år som vil gi en årlig alderspensjon på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Les forskrift om ordningen hos Lovdata