Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2017

Vår ref.: 17/693 SL KAaS/HKT

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, slik denne lyder etter lovendring vedtatt i lov 21. juni 2017 nr. 78 med ikrafttredelse 1. november 2017, jf. kgl.res. 21. juni 2017 nr. 836.

Etter forslaget skal avtale om individuell sparing til pensjon kunne inngås med bank, livsforsikringsforetak, pensjonsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Det legges opp til ikrafttredelse av forskriftsbestemmelsene 1. november 2017.

Departementet understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. september 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Kristine Aase Sommerfelt
                                                                seniorrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Norges Bank

Norges Rederiforbund

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Børs ASA

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Tolldirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen