Historisk arkiv

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt forslag til forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon på høring.

– Regjeringen ønsker å stimulere til økt pensjonssparing gjennom en ny og gunstigere ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. I forslaget er det lagt opp til at avtaler kan tilbys av et bredt mangfold av tilbydere, noe som sikrer konkurranse i markedet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at avtale om individuell sparing til pensjon under den nye ordningen skal kunne inngås med bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette vil sikre god konkurranse i markedet. I tillegg foreslås regler om blant annet typen avtaler som omfattes av ordningen, investeringsvalg, adgangen til å flytte avtaler mellom ulike tilbydere, regler om innbetaling og uttak mv.

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon ble vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017. I den nye ordningen gis det fradrag i alminnelig inntekt for innskudd inntil kroner 40 000 årlig. Uttak fra ordningen etter pensjonsalder skattlegges som alminnelig inntekt. Ordningen skal tre i kraft 1. november 2017. Før ordningen kan tre i kraft må de nærmere vilkårene for avtaler under ordningen, og hvem som kan tilby slike, fastsettes i forskrift. Høringsfristen er 1. september 2017.

Les mer