Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-5 niende ledd andre punktum.

                                                      I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 18-8-4 skal lyde:
Rentesatsen etter skatteloven § 18-5 niende ledd annet punktum settes til 4,5 pst.

                                                     II
Endringsforskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Tilhørende lov