Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 14 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 2. november 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) XIII.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 14-43 skal lyde:

§ 14-43 Overgangsregel til skatteloven § 14-43 fjerde ledd

§ 14-43-1 Overgangsregel ved innføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

(1)    Saldo for kjøretøy i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, som pr. 31. desember 2014 inneholder både vogntog/lastebiler og/eller buss og varebil/drosjebil og/eller kjøretøy for transport av funksjonshemmede, skal deles i to saldoer - henholdsvis saldo for varebiler mv. (saldo c 1) og saldo for vogntog mv. (saldo c 2) - etter bestemmelsene i denne paragraf. De nye saldoene etter delingen blir inngående saldoer for avskrivning for inntektsåret 2015, med 20 pst. avskrivning for saldo c 1 og 22 pst. avskrivning for saldo c 2, jf. skatteloven § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd.

(2)    For kjøretøy i gammel saldogruppe c som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31. desember 2009, gjelder følgende: faktisk kostpris for det enkelte kjøretøy, herunder senere påkostninger, med fradrag for 20 pst. saldoavskrivning for hvert år av eiertiden, fordeles til henholdsvis saldo c 1 eller saldo c 2 etter kjøretøyets art. Tilsvarende fordeling av eldre enkeltkjøretøy kan foretas når skattyter har regnskapsdokumentasjon for kjøretøyenes faktiske kostpris og ervervsår.

(3)    Dersom restsaldoverdien, etter fradrag for beregnede avskrivninger etter foregående ledd for de driftsmidler hvor det finnes slik dokumentasjon, avviker fra saldoverdien pr. 31. desember 2014, må differansen fordeles forholdsmessig mellom saldo c 1 og saldo c 2 ut fra forholdet mellom de beregnede saldoverdiene i de to gruppene.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Tilhørende lov