§ 5-1: Skattemessig behandling av rettferdsvederlag

Vedrørende ytelser fra Stortingets rettferdsvederlagsordning er skattepliktige.

Vi viser til brev av 18. desember 2008 og utdypende brev av 26. januar 2009, med spørsmål om ytelser fra Stortingets rettferdsvederlagsordning er skattepliktige.

Stortingets rettferdsvederlag er Stortingets egen ordning der enkeltpersoner som har kommet særlig uheldig ut, kan søke om skjønnsmessig kompensasjon basert på en rimelighetsvurdering uten bestemte formelle vilkår. Det er opplyst at ytelser fra ordningen gis som engangserstatning for ikke-økonomisk skade, at de ikke utgjør kompensasjon for inntektsbortfall, og at de burde komme i samme stilling som erstatningene til de etterlatte etter Mehamn-ulykken og Utvik Senior-forliset. 

Statens Sivilrettsforvaltning har presisert at utbetalt rettferdsvederlag ikke inneholder noe element av erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Engangserstatning for ikke-økonomisk skade er ikke skattepliktig inntekt når den ikke utgjør kompensasjon for noe inntektsbortfall. Ytelsen er i så fall ikke en ”fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet”, jf. hovedregelen om inntekt i skatteloven § 5-1.

 
På denne bakgrunn antar vi at ytelser fra Stortingets rettferdsvederlagsordning vil være skattefrie.


Med hilsen
Jørgen Winsnes  e.f.
lovrådgiver

Hilde Widerberg
seniorrådgiver