Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd og § 6-13 første og fjerde ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-15-6 nytt ellevte ledd skal lyde:
Fordel i form av arbeidsgivers dekning av utgifter ved opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet er skattefri så langt den ikke overstiger:
- Satser for kost fastsatt av Skattedirektoratet eller det dokumenteres at høyere utgifter er medgått. Det gis ikke skattefritak for dekning av kost dersom det kan oppbevares og tilberedes mat i pendlerboligen.
- Dokumenterte utgifter til losji.

Utgifter til besøksreiser til hjemmet kan dekkes skattefritt etter reglene i skatteloven § 6-44.

Overskriften til del A til § 6-13 skal lyde:
A. Fradragssatser, dokumentasjon og begrensning av fradrag for utgifter ved opphold utenfor hjemmet

§ 6-13-1 skal lyde:
(1) Det kan gis fradrag for merutgifter ved kost og losji for skattyter som på grunn av arbeidet må bo utenfor hjemmet. Fradraget for slike kostnader gis for en periode på inntil 24 måneder fra det tidspunktet skattyteren tar i bruk pendlerboligen. Fradragsperioden kan forlenges med inntil nye 24 måneder ved skifte av kommune for både pendlerbolig og arbeidssted.

(2) Departementets myndighet etter skatteloven § 6-13 annet ledd til å fastsette satser og etter fjerde ledd til å gi regler til utfylling og gjennomføring, delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I settes i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018, men likevel slik at bortfall av fradragsrett etter § 6-13-1 første ledd tidligst får virkning fra 1. januar 2020.

Tilhørende lov