Forsiden

§§ 6-19 og 6-20: Kontingent til utenlandsk arbeidstakerorganisasjon

Vedrørende rett til å kreve fradrag for fagforeningskontingent betalt til utenlandsk arbeidstakerorganisasjon.

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest  e-postmelding av 19. mai 2008, hvor det reises spørsmål om skatteloven §§ 6-19 og 6-20 hjemler rett til å kreve fradrag for fagforeningskontingent betalt til utenlandsk arbeidstakerorganisasjon.

Skatteloven § 6-19 hjemler fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening og visse yrkes- og næringsorganisasjoner. I lys av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen antar vi at kontingent betalt til tilsvarende forening eller organisasjon i annen EØS-stat må være fradragsberettiget. Fradragsretten vil imidlertid være betinget av at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Etter skatteloven § 6-20 gis det fradragsrett for fagforeningskontingent. Bestemmelsen hjemler fradragsrett for kontingent til landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister eller har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene. Fradragsrett etter første ledd, første punktums første alternativ, vil ikke være aktuelt for utenlandske arbeidstakerorganisasjoner.  Fradragsrett må således i tilfelle være hjemlet i bestemmelsens andre alternativ, som gir fradragsrett for landomfattende arbeidstakerorganisasjon som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene. Også denne bestemmelsen bør i lys av Norges EØS-forpliktelser forstås slik at det kan gis fradragsrett for kontingent til arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat. Fradragsretten er imidlertid betinget av at bestemmelsens alminnelige vilkår er oppfylt.


Med hilsen
Jørgen Winsnes  e.f.
lovrådgiver

Hilde Widerberg
seniorrådgiver