§ 16-40: Vedrørende ny tekst til Skatte-ABC

Vedrørende ny tekst til Skatte-ABC

Det vises til tidligere kontakt vedrørende utkast til ny tekst i Skatte-ABC 2019 om skatteloven § 16-40 (Skattefunn).

I e-post av 3. mai 2019 til Finansdepartementet har Skattedirektoratet inntatt utkast til ny tekst vedrørende forståelsen av Gruppeunntaksforordningens (GBER) forbud mot statsstøtte til «foretak i vanskeligheter», jf. Artikkel 1 pkt. 4 bokstav c, jf. Artikkel 2 pkt. 18 bokstav a – e.

Det fremgår av utkastet at Skattedirektoratet har lagt til grunn at:

«Den årlige vurderingen av om regnskapspliktige foretak skal anses som i vanskeligheter etter bokstav a, b og e foretas på grunnlag av siste avlagte årsregnskap for det aktuelle inntektsåret. For foretak som ikke har regnskapsplikt skal vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter vurderes på grunnlag av siste næringsoppgave for det aktuelle inntektsåret.»

Med hensyn til foretak som er konkurs eller insolvente heter det i utkastet at:

«Når det gjelder bokstav c om foretak som er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling mv., vil grunnlaget for denne vurderingen være vilkårene for konkurs mv. etter gjeldende konkursrettslige regler.»

Det synes å ha vært stor uklarhet blant brukerne av ordningen med hensyn til forståelsen av regelverket. Reglene virker ikke å ha vært praktisert tidligere, og har ikke vært omtalt tidligere i Skatte-ABC. På bakgrunn av ovennevnte forhold vil ikke Finansdepartementet ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp disse spørsmålene for skatteleggingsperioden 2018.

 

Med hilsen

 

Omar G. Dajani  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Bjørn Berre
           avdelingsdirektør