Skattefunn-ordningen og avklaringer fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

1.  Innledning

Det vises til tidligere kontakt vedrørende Skattefunn-ordningen og forbudet i statsstøtteregelverket mot å gi offentlig støtte til foretak i vanskeligheter, herunder brev av 26. februar 2020. Det vises også til brev av 14. mai 2019 og 29. november 2019.

I brev av 26. februar 2020 har departementet tatt forbehold om avklaringer fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedrørende tolkningen av det alminnelige gruppeunntaket i forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER) for Skattefunn-ordningen. Bakgrunnen er at departementet observerte at retningslinjene til GBER var uklare. Det ble derfor bedt om en avklaring fra ESA.

Vi ber Skatteetaten legge avklaringene fra ESA omtalt nedenfor til grunn for forståelsen av bestemmelsen. Departementet vil likevel ikke ha noe å innvende mot at etaten legger departementets brev fra 26. februar 2020 til grunn for forståelsen av bestemmelsene i GBER artikkel 2 (18) for søknader godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 forsåvidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020. Det vises her til den usikkerhet som har vært med hensyn til forståelsen av bestemmelsen, og at foretakene kan ha innrettet seg før det forelå en avklaring.

EU/ESA har fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta støtte. Endringen vil få betydning for søknader som er godkjent etter 31. desember 2019.

For øvrig viser departementet til punkt 2.3 tredje avsnitt i Finansdepartementets uttalelse av 26. februar 2020 vedrørende muligheten for bruk av mellombalanse.

2. Nivået for vurderingen

Etter GBER artikkel 2 (18) kan et foretak («undertaking») ikke være i vanskeligheter ved tildeling av Skattefunn-støtte.

I brev av 26. februar 2020 punkt 2.5 la departementet til grunn at vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter etter bestemmelsene i GBER artikkel 2 (18) skal foretas på konsernnivå for selskap som inngår i konsern, med forbehold om hva ESA måtte komme til.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt tilbakemelding på spørsmålene vi har stilt ESA. ESA gir uttrykk for at vurderingen av om foretaket oppfyller kriteriene for å anses å være i vanskeligheter i utgangspunktet skal foretas på gruppenivå (dvs. normalt konsern etter norsk forståelse). Etter ESAs vurdering er det imidlertid også nødvendig å foreta samme vurdering for det enkelte selskap som søker om støtte. ESA gir uttrykk for at dersom selskapet er i vanskeligheter (og ikke konsernet), kan selskapet motta støtte betinget av at konsernet tilfører selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene slik at selskapet ikke oppfyller kriteriene for å være i vanskeligheter.

Departementet antar at tidspunktet for når en slik oppretting fra konsernet må være gjennomført for at selskapet ikke skal anses å være i vanskeligheter etter GBER artikkel 2 (18), er sammenfallende med tidspunktet for tildeling av støtte. For Skattefunn-ordningen er det tidspunktet for godkjenning av søknad fra Norges Forskningsråd som skal legges til grunn.

3.  Overkurs

I GBER artikkel 2 (18) bokstav a står det at overkurs (share premium) skal tas med «hvor relevant» («where relevant»).

Departementet har i brev av 26. februar 2020 punkt 2.6 lagt til grunn at aksjekapital ikke omfatter overkurs.

Nærings- og fiskeridepartementet har innhentet en uttalelse fra ESA som gir uttrykk for en annen løsning ved at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap, jf. GBER artikkel 2 (18) bokstav a. Med overkurs menes overkurs som fremkommer fra det avlagte årsregnskapet.

 

Med hilsen

 

Omar Dajani  e.f.

ekspedisjonssjef

Bjørn Berre

avdelingsdirektør

 

Kopi:

Nærings- og fiskeridepartementet

Norges Forskningsråd