Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-38 åttende ledd.

                                                            I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 2-38-2 første ledd bokstav c og d skal lyde:
c. Andel av overskudd etter forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) § 4-1,
d. Nettoinntekt ved samlet kapitalforvaltning etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-7 niende ledd.

                                                           II
Forskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Tilhørende lov