Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13 annet ledd.

I

§ 5-13-5 første ledd annet punktum skal lyde:

Når skattyter disponerer bil som drives kun med elektrisk kraft (elbil), verdsettes bilen til 60 prosent av bilens listepris som ny.

II

Endringen under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Tilhørende lov