§ 5-15: Offentlige tjenestemenn til OECD og andre offentlige organisasjoner som såkalte secondees

Om skatteavtalenes artikkel om offentlige tjenester og anvendelsen for utsendte offentlige tjenestemenn til OECD og andre offentlige organisasjoner som såkalte secondees.

Sekretariatet i OECD reiser følgende spørsmål:

"Jeg har et spørsmål vedrørende skatteavtalenes artikkel om lønn i offentlige tjenester (artikkel 19 i OECDs mønsteravtale). Slik jeg forstår artikkelen er hovedregelen at lønn som utbetales fra en stat til personer som tjenestegjør i en annen stat kun er skattepliktige i den første stat. Det er imidlertid satt inn en betingelse om at lønnen må gjelde tjenester som er ytet den første stat.

Den nøyaktige ordlyden varierer litt fra skatteavtale til skatteavtale, f.eks.:

  • Belgia: Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat eller en av dens lokale eller regionale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person, for tjenester som er ytet denne stat eller en av nevnte forvaltningsmyndigheter, skal bare kunne skattlegges i denne stat.
  • Frankrike: Lønn og annen liknende godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en stat, en av dens lokale forvaltningsmyndigheter eller en av dens offentligrettslige juridiske personer til en fysisk person for tjenester som er ytet denne stat eller forvaltningsmyndighet eller offentligrettslig juridisk person skal bare kunne skattlegges i denne stat.
  • Storbritannia: Lønn og annen lignende godtgjørelse som betales av en avtalestat eller en av dens regionale eller lokale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person for tjenester som er ytet denne stat eller forvaltningsmyndighet, skal bare kunne skattlegges i denne stat.
  • Sveits: Godtgjørelse, unntatt pensjon, som utredes av en kontraherende stat eller en av dens lokale eller regionale forvaltningsmyndigheter til en fysisk person i anledning tjenester som er ytet denne stat eller en av nevnte forvaltningsmyndigheter, skal bare kunne skattlegges i denne stat.
  • USA: Wages, salaries, and similar remuneration, including pensions or similar benefits, paid by or from public funds of one of the Contracting States, or a political subdivision or local authority thereof, to a citizen of that Contracting State for labor or personal services performed for that Contracting State, or for any of its political subdivisions or local authorities, in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax by the other Contracting State.

En rekke personer er lønnet av norske myndigheter men tjenestegjør i internasjonale organisasjoner, f.eks. EU-kommisjonen (Belgia), OECD (Frankrike), International Maritime Organization (Storbritannia), World Health Organization (Sveits) og International Monetary Fund (USA). Dersom norske myndigheter ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor den ansatte som tjenestegjør i den internasjonale organisasjonen og hvor den ansatte heller ikke har noen form for rapporteringsplikt til norske myndigheter, vil arbeidstakeren da yte tjenester til norske myndigheter? Hva skal til for at en tjeneste regnes for å være ytet den stat som utbetaler lønnen?"

Jeg vil bli svært takknemlig dersom du kan sende meg noen prinsipputtalelser e.l. som avklarer om personer som tjenestegjør i internasjonale organisasjoner, men som får lønn fra norske myndigheter, anses for å yte tjenester til norske myndigheter eller ikke.

Svar:
Secondees som beskrevet mottar full lønn fra sin faste stilling og kan i tillegg motta en godtgjørelse til dekning av økte levekostnader som er skattefri etter sktl. § 5-15 første ledd bokstav d. De beholder sin formelle ansettelse ved vedkommende offentlige myndighet og vil normalt ha en plikttjeneste ved gjeninntreden i fast stilling i Norge.

Som angitt oppstiller artikkelen om offentlig tjeneste en angivelse av at godtgjørelsen er mottatt i anledning "for tjenester som er ytet denne stat eller forvaltningsmyndighet eller offentligrettslig juridisk person" (Frankrike) eller "tjenester som er ytet denne stat eller forvaltningsmyndighet" (Storbritannia og i norsk mønsteravtale). I eldre avtaler kan bestemmelsen være tilføyet "i anledning offentligrettslige tjenester" i samsvar med OECDs eldre modellavtale.

Det er fast og langvarig praksis at dette vilkåret anses oppfylt for denne gruppe offentlig ansatte. Begrunnelsen har vært at de er utsendt i det offentlige organets interesse og administrasjon, og at de vil nyttiggjøre seg en viktig erfaring og kompetanseoppbygging i sitt senere arbeid for organet.

Det har så vidt vites ikke vært publisert prinsipputtalelser om dette tidligere.

Vennlig hilsen

Per Olav Gjesti
avdelingsdirektør                                                               

Johanne Rian
lovrådgiver