Forskrift om endring i forskrift 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2014 nr. 85 om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven.

                                                      I
I forskrift 30. mars 2012 nr. 270 om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:
Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skatteloven § 6-83 for inntektsårene 2010 og 2011, gis fradrag for store sykdomsutgifter fra og med inntektsåret 2012. Fradraget gis på samme vilkår som for inntektsåret 2011, med de begrensninger som følger av denne forskriften.

                                                    II
Endringen under I trer i kraft straks og gjelder fra og med inntektsåret 2015.

Tilhørende lov