Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-38 åttende ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-38 åttende ledd

                                                                 I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 2-38 med overskrifter skal lyde:

§ 2-38. Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler

Skattefritak for inntekt på aksjer og andre eierandeler som tilflyter livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

§ 2-38-1. Hovedregel
Livsforsikringsselskap og pensjonsforetak gis fradrag i inntekt som nevnt i skatteloven § 2-38 syvende ledd etter bestemmelsene i § 2-38-2.

§ 2-38-2. Fradragsgrunnlag og fradragsberegning
(1) I grunnlaget for beregning av fradrag etter § 2-38-1 inngår følgende inntekter som tilflyter livsforsikringsselskap og pensjonsforetak:
a. Andel av overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-12 tredje ledd,
b. Andel av overskudd etter forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) § 7-1,
c. Andel av overskudd etter forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.) § 4-1.
(2) Fradraget utgjør grunnlaget etter første ledd multiplisert med en faktor. Faktoren settes til den del av inntekten etter skatteloven § 2-38 syvende ledd som er benevnt som skattefri etter skatteloven § 2-38 andre til fjerde ledd.
(3) Fradraget skal korrigeres for inntekt etter skatteloven § 2-38 sjette ledd.

                                                                 II

Endringsforskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Tilhørende lov