Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 tolvte ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Gjeldende § 6-41-1 blir ny § 6-41-3.

  • 6-41-1 skal lyde:
  • 6-41-1. Terskelbeløpet for den norske delen av konsernet

(1) Med den norske delen av konsernet i skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum menes selskap mv. som i utgående balanse i et konsernregnskap for inntektsåret kunne ha vært konsolidert linje for linje dersom International Financial Reporting Standards (IFRS) hadde vært anvendt, for så vidt de på noe tidspunkt i løpet av inntektsåret er skattepliktige til Norge.

(2) Hvis selskap mv. i konsern, jf. skatteloven § 6-41 femte ledd, ved utgangen av inntektsåret ikke kunne ha vært konsolidert i et konsernregnskap som nevnt i første ledd, gjelder terskelbeløpet i skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum for det enkelte selskapet mv.

(3) Selskap mv. som nevnt i skatteloven § 6-41 tiende og ellevte ledd skal ikke medregnes i den norske delen av konsernet etter skatteloven § 6-41 fjerde ledd annet punktum.

 Ny § 6-41-2 skal lyde:

  • 6-41-2. Konsernregnskapet

Med det øverste selskapet i konsernet i skatteloven § 6-41 åttende ledd b nr. 3, menes det øverste selskapet i konsernet som kan utarbeide konsernregnskap etter regnskapsspråk som nevnt i § 6-41 åttende ledd b nr. 2.

 Ny § 6-41-3 skal lyde:

  • 6-41-3. Sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Bestemmelsen i skatteloven § 6-41 syvende ledd a gjelder ikke:

  1. i tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet, er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 prosent av låntakeren.
  2. i tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

 

 

 

Tilhørende lov