§ 11-11 femte ledd: Spørsmål vedrørende grenseoverskridende aksjebytte

Vedrørende spørsmål om grenseoverskridende aksjebytte (av 22.03.2012)

Vi viser til deres e-post 6. desember 2011 vedrørende Finansdepartementets uttalelse av 19. august 2011 og forholdet til aksjebytte for norske aksjonærer ved bytte av aksjer fra ett utenlandsk selskap til et annet.

I e-posten vises det til siste avsnitt i ovennevnte uttalelse, der det fremgår at:

”Aksjebytte må i likhet med fusjon og fisjon gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende og etter de prinsipper som følger av skatteloven § 11-7. I motsetning til ved fusjon og fisjon er det imidlertid valgadgang knyttet til skattefri gjennomføring av aksjebytte. Ved et aksjebytte vil i utgangspunktet alle aksjonærer videreføre sine skattemessige verdier og ervervstidspunkter for aksjer i det overdragende selskapet til vederlagsaksjene i det overtakende selskapet. Det er imidlertid bare et krav om at norske aksjonærer og aksjonærer hjemmehørende i det overdragende selskaps hjemstat, gjennomfører aksjebyttet med skattemessig kontinuitet for at transaksjonen skal være skattfri for norske aksjonærer. Dette vil sikre at transaksjonen som helhet gjennomføres som en reell aksjebyttetransaksjon. Som ved aksjebytte etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd selskap, stilles det imidlertid ikke krav om kontinuitet for aksjonærer hjemmehørende i andre stater.”

I deres e-post legges det til grunn at ovennevnte uttalelse innebærer at dersom norske aksjonærer eksempelvis ønsker å foreta aksjebytte mellom to svenske selskaper, vil skattefritak være avhengig av at svenske aksjonærer i det overdragende selskapet også har rett til skattefritt aksjebytte med kontinuitet og i tilfellet faktisk også gjennomfører transaksjonen slik. I denne forbindelse stilles det spørsmål om det i slike situasjoner er påkrevd at det er generelle regler i Sverige som gir svenske aksjonærer rett til å bytte aksjer skattefritt til et annet svensk selskap basert på kontinuitet, og/eller om det norske aksjebyttet vil kunne være skattefritt dersom det ikke er svenske aksjonærer i selskapet selv om Sverige ikke skulle ha regler om skattefritt aksjebytte for svensker for bytte mellom svenske selskaper.

Aksjebytte med overtagende og overdragende utenlandsk selskap kan etter skatteloven § 11-11 femte ledd gjennomføres uten beskatning av norske aksjonærer når aksjebyttet gjennomføres i samsvar med de prinsipper for skattemessig kontinuitet som gjelder i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende og etter de kontinuitetsprinsipper som følger av skatteloven § 11-7.

Skattefritak for norske aksjonærer etter de ovennevnte regler forutsetter at det finnes generelle regler i det overdragende selskaps hjemstat som gir aksjonærer i denne stat rett til å gjennomføre skattefrie aksjebytter basert på kontinuitet. Departementet legger til grunn at dette kravet vil gjelde uavhengig av om det overdragende selskap har aksjonærer som er hjemmehørende i dette selskapets hjemstat.

Når det gjelder deres omtale av faktisk gjennomføring med kontinuitet på aksjonærnivå som forutsetning for skattefritt aksjebytte for norske aksjonærer, finner departementet grunn til å presisere det standpunkt som er inntatt i departementets uttalelse av 19. august 2011

Som omtalt i ovennevnte uttalelse vil det ved aksjebytte i utgangspunktet være opp til den enkelte aksjonær om aksjebyttet skal gjennomføres skattefritt for denne aksjonærens vedkommende. Ved slike transaksjoner vil gjerne samtlige aksjonærer velge å videreføre sine skattemessige verdier og ervervstidspunkter til vederlagsaksjene i det overtakende selskapet. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der latente tapsposisjoner på de opprinnelige aksjene medfører at aksjonærer i det overdragende selskapets hjemstat velger å gjennomføre aksjebyttet med diskontinuitet for å utløse et tapsoppgjør. Etter en nærmere vurdering har departementet kommet frem til at enkeltaksjonærers eventuelle valg om å gjennomføre aksjebytte med diskontinuitet, ikke bør påvirke norske aksjonærers adgang til å gjennomføre aksjebytte uten beskatning, så fremt de øvrige vilkår i skatteloven § 11-11 femte ledd er oppfylt. Skattefrihet for norske aksjonærer ved aksjebytte mellom overtakende og overdragende utenlandsk selskap vil således ikke forutsette at det faktisk velges kontinuitet av samtlige aksjonærer bosatt i det overdragende selskaps hjemstat. For aksjonærer som er skattemessig bosatt i Norge, er det imidlertid fortsatt et krav om gjennomføring med skattemessig kontinuitet for samtlige aksjonærer.


Med hilsen
Jørgen Winsnes   e.f.
lovrådgiver
                                                                                                    Tomas Wangen
                                                                                                                rådgiver