Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2015

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2016 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd.

  1. Den normerte risikofrie renten settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
  2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 0,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
  3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
  4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 2,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
  5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 0,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.

Tilhørende lov