Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 27.02. 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44 første ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44 første ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 6-44-1 første ledd skal lyde:

§ 6-44-1. Hovedregel for arbeidsreise
(1) Det gis fradrag etter kilometersats for arbeidsreise når avstanden er minst 2,5 kilometer hver vei. For samlet reiselengde i året over 50.000 kilometer gis fradrag etter lavere kilometersats. Begge satsene fastsettes årlig i Skattedirektoratets takseringsregler. Kilometergrensen gjelder samlet for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet, jf. § 6-44-5.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntekståret 2012

Tilhørende lov