§ 17-4: Om beregning av skattebegrensning for skattytere som innvilges skattebegrensning etter skatteloven § 17-4

Vedrørende beregning av skattebegrensning for skattytere som innvilges skattebegrensning etter skatteloven § 17-4.

Finansdepartementet viser til tidligere korrespondanse med Skattedirektoratet om beregningsgrunnlaget ved innvilgelse av skattebegrensning etter skatteloven § 17-4.

I en uttalelse fra 1996 la departementet til grunn at skattefrie inntekter skulle regnes med både ved vurderingen av om det skulle innrømmes skattebegrensning på skjønnsmessig grunnlag, og ved fastsettingen av en eventuell begrensning.

På bakgrunn av vedtak fra Skatteklagenemnda har departementet foretatt en ny vurdering. Vi har konkludert med at det kan ses bort fra departements uttalelse i 1996. Dette innebærer at skattefrie inntekter ikke skal medtas ved fastsettingen av selve skattebegrensningen, men kun ved vurderingen av om skattebegrensning etter skatteloven § 17-4 skal innvilges.


Med hilsen

Martin Børresen e.f.
avdelingsdirektør

Therese Miljeteig
førstekonsulent