Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2021 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 åttende ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§4-10-2 tredje ledd skal lyde:

3) Følgende eiendom anses ikke som næringseiendom etter skatteloven § 4-10:

  1. bolig som verdsettes etter skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd
  2. andel i boligselskap som verdsettes etter skatteloven § 4-10 femte ledd
  3. jordbrukseiendom og skog som verdsettes etter skatteloven § 4-11
  4. kraftanlegg som verdsettes etter skatteloven § 18-5

Ny § 4-10-10 skal lyde:

§ 4-10-10 Forenklet beregningsmetode for skattytere som dokumenterer verdien av eiendommen

(1) For næringseiendom som er verdsatt etter skatteloven § 4-10 syvende ledd annet punktum, kan formuesgrunnlaget for eiendommen de fem påfølgende inntektsårene settes til den beregnede utleieverdien, redusert med et forholdsmessig fradrag.

(2) Fradraget etter første ledd settes til det prosentvise avviket mellom næringseiendommens beregnede utleieverdi etter skatteloven § 4-10 syvende ledd første punktum og eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

II

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 4-10-11 med deloverskrift skal lyde:

III. Boligeiendom berørt av kommunereformen i 2020

§ 4-10-11 Særskilt verdsettelse av enkelte boliger

(1) Denne bestemmelsen gjelder skattytere som per 1. januar 2021 eier boligeiendom, jf. skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd, som i 2019 lå i en av de følgende kommunene:

Agdenes, Askim, Audnedal, Balestrand, Ballangen, Berg, Bjugn, Eide, Eidsberg, Fet, Finnøy, Forsand, Fosnes, Fusa, Gaular, Granvin, Halsa, Haram, Hemne, Hobøl, Holmestrand, Hornindal, Hurum, Jevnaker, Jølster, Klæbu, Kvalsund, Leikanger, Lindesnes, Lindås, Lunner, Marnardal, Meldal, Midsund, Namdalseid, Naustdal, Nedre Eiker, Nesset, Nærøy, Radøy, Re, Rennesøy, Roan, Rygge, Rømskog, Røyken, Sandøy, Sauherad, Selje, Skodje, Snillfjord, Sogndalen, Ski, Spydeberg, Sund, Svelvik, Søgne, Sørum, Tjeldsund, Torsken, Tranøy, Trøgstad, Tysfjord, Verran, Vågsøy, Ørskog og Øygarden.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for skattytere som per 1. januar 2021 eier boligeiendom som i 2020 fikk ny kommunetilhørighet på grunn av en grensejustering, ved at deler av kommunene Gjøvik, Horten, Hjelmeland, Stavanger, Tydal, Ullensvang, Ørsta og Ås ble innlemmet i en annen kommune.

(2) Skattytere som nevnt i første ledd, kan bruke verdien beregnet for inntektsåret 2019 etter skatteloven § 4-10 fjerde ledd som formuesgrunnlag for inntektsåret 2020. Denne verdien skal justeres for prisvekst for 2020 etter beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

(3) For boliger som er verdsatt etter denne bestemmelsens annet ledd for inntektsåret 2020, skal formuesgrunnlaget påfølgende inntektsår ta utgangspunkt i boligens totale beregnede omsetningsverdi etter skatteloven § 4-10 fjerde ledd. Denne skal nedjusteres tilsvarende det prosentvise avviket mellom beregnet omsetningsverdi etter skatteloven § 4-10 fjerde ledd og boligens formuesgrunnlag etter denne bestemmelsens annet ledd for inntektsåret 2020.

(4) Formuesverdien etter denne bestemmelsen settes til 25 prosent av grunnlaget for primærboliger, og 90 prosent for sekundærboliger.

III

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2021. Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Tilhørende lov