Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2013 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44

Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2013 med hjemmel i lov 19. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-44

                                                I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 6-44-13 bokstav d skal lyde:

d. Reise der stortingsrepresentant av hensyn til stortingsvervet må bo utenfor hjemmet.

Nåværende bokstav d til g blir bokstav e til h.

                                                II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. oktober 2013.

Tilhørende lov