Forsiden

§ 10-62: NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll

Gjelder bestemmelsen i skatteloven § 10-62 første ledd som sier at norsk kontroll av et utenlandsk selskap anses å foreligge når minst halvparten av selskapet eies, eller kontrolleres av norske «skattytere».

Vi viser til deres brev av 5. november 2014. Henvendelsen gjelder NOKUS-reglene og vilkåret om norsk kontroll i skatteloven § 10-62 jf. § 10-60.

Bakgrunnen for henvendelsen er bestemmelsen i skatteloven § 10-62 første ledd som sier at norsk kontroll av et utenlandsk selskap anses å foreligge når minst halvparten av selskapet eies, eller kontrolleres av norske «skattytere». På bakgrunn av ordlyden argumenter innsender for at bestemmelsen skal forstås slik at det kun er skattepliktige deltakeres eierandeler som skal regnes med i vurderingen av om norsk kontroll foreligger. Problemstillingen er relevant hvis f.eks. en deltaker er fritatt for skatteplikt etter særlige regler i skatteloven.

Etter departementets vurdering kan en slik forståelse av bestemmelsen ikke være riktig. En løsning der kun skattepliktige deltakeres eierandeler regnes med, vil kunne gi et resultat som strider mot reglenes formål om å skattlegge norske deltakere løpende for inntekt i norsk-kontrollert selskap i lavskatteland. Vilkåret om norsk kontroll avgrenser NOKUS-beskatning til de tilfeller hvor norske deltakere har kontrollerende innflytelse i selskapet. Synspunktet som ligger til grunn, er at uten kontroll vil de norske deltakerne ikke kunne bestemme hvordan overskuddet skal disponeres. Det forhold at en norsk deltaker er skattefri, har ingen betydning for om de norske deltakerne reelt sett kontroller selskapet.   

Uttalelser i forarbeidene tilsier også at bestemmelsen i skatteloven § 10-62 første ledd skal forstås slik at også ikke-skattepliktige deltakeres eierandeler regnes med. I haomtalen av kravet til norsk kontroll brukes norske «skattytere» og norske «deltakere» om hverandre, jf. s. 76 i Ot.prp. nr. 16 (1991-1992):

«Etter forslaget skal det ikke være avgjørende for løpende beskatning at minst 50 % av et selskap formelt sett er eiet av norske skattytere. Et slik formelt krav vil lett kunne føre til omgåelser. Etter departementets forslag vil det være tilstrekkelig om minst halvparten av selskapets kapital direkte eller indirekte kontrolleres av norske deltakere.» (våre understrekinger).

Departementet vurderer det derfor slik at også ikke-skattepliktige deltakeres eierandeler må regnes med ved vurderingen av om kravet til norsk kontroll er oppfylt.

Med hilsen

Martin Børresen   e.f.
lovrådgiver

Tomas Wangen
seniorrådgiver