§ 8–15 sjuende ledd: Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2010

Brev til Skattedirektoratet

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8–15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Departementet har beregnet normrenten for inntektsåret 2010 til 3,0 prosent. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.

Med hilsen
Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                                        Hallvard Rue
                                                                                                           lovrådgiver


Kopi:  Norges Rederiforbund
         Sentralskattekontoret for storbedrifter