Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2014

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2015 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23.

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd a nr. 3 for inntektsåret 2014 settes til 27,474 øre/kWh, dvs. som 28,474 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh. 

Tilhørende lov