§ 8-15 sjuende ledd: Normrente ved beregning av inntektstillegg for høy egenkapital i rederiskatteordningen for inntektsåret 2011

Brev til Skattedirektoratet

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av § 8–15–1 i Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven (forskrift 19. november 1999 nr. 1158). Til orientering har departementet har beregnet normrenten for inntekståret 2011 til 2,7 prosent.

Med hilsen
Bjørn Berre
avdelingsdirektør
                                                                                                        Hallvard Rue
                                                                                                           lovrådgiver

Kopi: Norges Rederiforbund
         Sentralskattekontoret for storbedrifter