Forsiden

§ 10-63: Ny norsk rederiskatteordning - forholdet til lavskattelandvurderingen i NOKUS-reglene

Vedr. beskatningen av selskaper på grunn av uttreden av den gamle rederiskatteordningen og inntreden i den nye.

Vi viser til deres brev av 14. januar 2008 angående den nye rederiskatteordningen og forholdet til lavskattelandvurderingen i skatteloven § 10-63.

I brevet spørres det om beskatning etter skatteloven § 8-14 ved inntreden i rederiskatteordningen skal inngå ved sammenligningen mellom skattenivåene etter skatteloven § 10-63, og om det er slik at skattenivåene skal sammenlignes konkret i det enkelte tilfelle.

Vi vil bemerke følgende:
Etter skatteloven § 10-63 skal det foretas en generell sammenligning mellom skattenivået i Norge og i det aktuelle utland. Departementets svarbrev av 9. november 2007 til finanskomiteen, som det er vist til i henvendelsen hit, må forstås slik at ”i hvert enkelt tilfelle” ikke sikter til en isolert sammenlikning av beskatningen av enkeltstående selskaper innenfor ett enkelt inntektsår. I stedet skal sammenlikningen skje ut i fra den mer generelle vurderingen som blant annet kommer til uttrykk i Ot.prp. nr. 16 (1991-92) side 79, og som det er vist til i henvendelsen hit.

Beskatningen av selskaper på grunn av uttreden av den gamle rederiskatteordningen og inntreden i den nye, jf. skatteloven § 8-14, utgjør etter vårt syn ikke en del av det skattenivået for norske rederiselskaper i den nye rederiskatteordningen, som skal sammenlignes med skattenivået i det landet man vurderer om er et lavskatteland etter skatteloven § 10-63.
 

Med hilsen
Tom Venstad  e.f.
lovrådgiver


Hilde Widerberg
seniorrådgiver