Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2012 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-10

                                                             I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

§ 4-10-4 femte ledd skal lyde:

Verdien av næringseiendom settes til 50 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi.

                                                            II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2013.

Tilhørende lov